Ot.prp. nr. 26 (2000-2001)

Om lov om endringer i inkassoloven

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Når det gjelder de deler av Banklovkommisjonens forslag som departementet frarår, vises det til Banklovkommisjonens utredning av økonomiske og administrative konsekvenser i NOU 1999: 31 s. 62. Som det imidlertid fremgår i denne proposisjonen, mener departementet at forslagene vil ha nevneverdige negative samfunnsøkonomiske konsekvenser.

De lovforslagene som fremmes her, vil medføre to hovedtyper av økonomiske og administrative konsekvenser.

For det første vil Kredittilsynet måtte endre sin rutine for tildeling av inkassobevilling. Det innebærer delvis at de inkassobyråer som finnes, må søke om bevilling innen en frist som settes i medhold av overgangsreglene. I tillegg vil nye søknader om inkassobevilling måtte behandles etter de nye reglene. Departementet legger til grunn at de økonomiske og administrative konsekvensene vil bli størst i den fasen der inkassobyråene må søke om foretaksbevilling. Mye av dette arbeidet antas likevel å kunne bli rutinemessig. Det legges derfor til grunn at overgangen til foretaksbevilling for inkassobyrå kan finansieres ved en mindre engangsbevilgning til Kredittilsynet. Det antas videre at endring av bevillingssystemet på sikt ikke vil føre til merkostnader for Kredittilsynet selv om rutinene for vurdering av om inkassobevilling skal gis, endres.

For det annet innebærer forslagene en endring av bevillingssystemet for inkassobransjen slik at inkassobyråene må søke om ny bevilling for selve foretaket. Dette kan medføre organisatoriske endringer for en del byråer. Departementet antar likevel at flertallet av de inkassobyråer som drives i dag, vil kunne fortsette uten vesentlige endringer fordi de som i dag har personlig inkassobevilling, som oftest faktisk leder foretaket. For enkelte byråer vil imidlertid endringen bety at det må innføres en ny struktur slik at de som har inkassobevilling i dag, kommer inn som faktisk ledere av virksomheten.

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser av forslag om å innføre en klagenemnd for inkassosaker og reduksjon av inkassosalæret, vil departementet komme tilbake til dette i forbindelse med det videre arbeidet.

Til forsiden