Ot.prp. nr. 26 (2000-2001)

Om lov om endringer i inkassoloven

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til § 2

Første ledd første punktum er uendret. Nytt annet punktum bestemmer at oppkjøp og egen inndriving av forfalte pengekrav skal regnes som inkassovirksomhet og omfattes av inkassolovens bestemmelser. Det kreves bevilling til å drive oppkjøp av fordringer selv om kreditor ikke inndriver kravet selv, jf. § 4, unntatt for foretak med bevilling etter finansieringsvirksomhetsloven til å drive finansieringsvirksomhet. Annet ledd er endret slik at bare foretak, ikke fysiske personer, kan være inkassator, jf. endringene i §§ 4 og 5.

Se for øvrig kommentar til endringen i punkt 4.1.3 ovenfor.

Til § 4:

Første ledd første punktumforeslås endret slik at inkassovirksomhet bare kan drives av foretak, jf. forslag til endring av § 2. De nærmere vilkår for å gi inkassobevilling til foretak, følger av § 5 mens unntak fra krav om bevilling følger i tredje og fjerde ledd. I tillegg kreves at foretaket skal være registrert i foretaksregisteret.

Annet ledd første punktum bestemmer at et foretak ikke kan få bevilling til både å drive fremmedinkasso og oppkjøp og inndriving av forfalte pengekrav, men at bevillingen må avgrenses til en av disse typer av virksomhet. Annetog tredje punktumer en videreføring av gjeldende § 4 første ledd annet og tredje punktum som krever at et foretak med begrenset ansvar må være suffisient for å drive fremmedinkasso.

Nytt tredje ledd tilsvarer gjeldende annet ledd. Advokater kan i medhold av sin advokatbevilling drive fremmedinkasso, men gis ikke direkte adgang til å drive oppkjøp og inndriving av forfalte fordringer.

Nytt fjerde ledd fastslår at foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven, ikke trenger inkassobevilling for å drive oppkjøp og inndriving av forfalte pengekrav.

Se for øvrig kommentar til endringen i punkt 4.2.3 ovenfor.

Til § 5:

Bestemmelsen foreslås i første rekke endret for å tilpasse den til kravet om at bevilling bare kan gis til foretak. Bestemmelsen setter vilkår til både foretaket og den som faktisk skal lede inkassovirksomheten. På denne måten vil inkassobevilling gis ut fra et tosporet system der både foretaksmessige og personlige vurderinger legges til grunn for spørsmålet om tildeling av inkassobevilling.

Første ledd regulerer vilkårene for å gi foretak bevilling til stadig og ervervsmessig å inndrive forfalte pengekrav for andre (fremmedinkasso). Etter bokstav a må den som leder virksomheten fylle kravene i annet ledd, dvs. ha inkassobevilling. Dette må anses som en skjerping av kravet til forsvarlig drift av inkassobyråer. Det er ikke lenger tilstrekkelig at inkassovirksomheten ledes av en person med inkassobevilling i foretaket. Den som faktisk leder foretaket må nå ha inkassobevilling. Konsekvensen av at den som har personlig inkassobevilling og leder foretaket, mister sin inkassobevilling vil være at foretaket også mister bevillingen til å drive inkassovirksomhet. Kravene i bokstav b og c tilsvarer gjeldende § 4 første ledd bokstav b og c.

Annet ledd bokstav a til c angir vilkår for å få personlig inkassobevilling til å lede foretak som driver inkassovirksomhet. Kravene tilsvarer gjeldende § 5 første ledd, men innebærer i tillegg en skjerpelse i og med at personen som søker om inkassobevilling, må anses skikket til å være faktisk leder for foretaket. Det er altså ikke lenger tilstrekkelig at den som har inkassobevilling er faglig leder av virksomheten. Denne personen må også fremstå som «faktisk leder». Annet punktum bestemmer at foretaket har plikt til å melde fra om skifte av faktisk leder. Bestemmelsen svarer til verdipapirhandelloven § 12-2 annet ledd annet punktum.

Tredje ledd første punktum angir vilkårene for rett til å drive oppkjøp og inndriving av forfalte pengekrav. For det første får vilkåret i første ledd bokstav b tilsvarende anvendelse for virksomheter som søker om bevilling til å drive oppkjøp og inndriving av forfalte pengekrav. Vilkåret i første ledd bokstav a kommer ikke til anvendelse. Det betyr at det ikke kreves personlig inkassobevilling for den som skal lede slik virksomhet. Det betyr også at inkassobevilling til å drive oppkjøp og inndriving av fordringer ikke medfører rett til å være prosessfullmektig ved inngivelse av forliksklager mv. For det annet bestemmes at den som faktisk leder foretaket, må fremlegge politiattest og for øvrig godtgjøre å ha hederlig vandel. Dette tilsvarer vilkåret annet ledd bokstav b og hensynet er at det kan utøves kontroll med vandelen til den som leder foretak som driver oppkjøp og inndriving av fordringer. Det følger av annet punktumat det kan sette vilkår for bevillingen til å drive oppkjøp og inndriving av fordringer. Slike vilkår fastsettes av Kredittilsynet. Vilkårene vil for eksempel kunne gå ut på at det kreves erfaring fra bank eller inkassovirksomhet for den som skal lede foretak som driver oppkjøp og inndriving av fordringer. Vilkårene kan også gå ut på at det kreves personlig inkassobevilling for rett til å drive oppkjøp og inndriving av fordringer. Tredje punktumtilsvarer annet ledd annet punktum og krever at det skal opplyses om skifte av leder også for virksomheter som driver oppkjøp og inndriving av fordringer.

Fjerde ledd tilsvarer gjeldende § 5 annet ledd.

Se for øvrig kommentar til endringen i punkt 4.2.3 ovenfor.

Til § 6:

Første ledd første punktum er endret som følge av ny utforming av §§ 4 og 5.

Til § 7:

Første ledd første punktumer endret som følge av ny utforming av §§ 4 og 5.

Til § 23:

Første ledd første punktumer endret slik at kravet om sikkerhetsstillelse bare omfatter foretak som driver fremmedinkasso. Endringen må sees i sammenheng med at området for inkassoloven er utvidet, jf forslag til endring av § 2. Dette medfører ingen endring av gjeldende rett.

Se for øvrig kommentar til endringen i punkt 4.2.3 ovenfor.

Til § 26:

Første ledd bokstav aer endret som en følge av ny utforming av §§ 4 og 5.

Overgangs- og ikrafttredelsesregler

Bestemmelsene om rett til å drive inkassovirksomhet er endret slik at bare foretak kan få slik bevilling etter inkassoloven. Dette krever at alle som driver om inkassovirksomhet må søke om ny bevilling som foretak. Både av hensyn til inkassobransjen og Kredittilsynet som skal gi disse nye bevillingene, må det settes en rimelig frist for å oppfylle dette kravet. Departementet legger til grunn at det bør gi en frist på ett år fra lovens ikrafttredelse. I forskriften kan det bli fastsatt at den som har søkt innen fristens utløp, kan fortsette på dette grunnlag inntil Kredittilsynet har avgjort søknaden.

Til forsiden