Ot.prp. nr. 26 (2000-2001)

Om lov om endringer i inkassoloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i inkassoloven.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i inkassoloven i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden