Ot.prp. nr. 32 (2008-2009)

Om lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.)

Til innhaldsliste

Forslag

til lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.)

I

I lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) vert det gjort følgjande endringar:

§ 7 – 1 skal lyde:

§ 7 – 1 Trykking av stemmesedler

(1) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg sørger fylkesvalgstyret for at det blir trykt stemmesedler for alle godkjente valglister i fylket før forhåndsstemmegivningen starter 10.august innenriks.

(2) Ved kommunestyrevalg sørger valgstyret for at det blir trykt stemmesedler for alle godkjente valglister i kommunen før forhåndsstemmegivningen starter 10.august innenriks.

§ 8 – 1 tredje ledd skal lyde:

(3) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen kl. 21.

§ 8 – 1 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbardog Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningeller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgistemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningenstarter 10. august i valgåret.

§ 9 – 2 annet ledd skal lyde:

(2) Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffessenest samtidig med budsjettet for det året valget skalholdes.

§ 9 – 3 annet ledd skal lyde:

(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. Kommunestyret kan selv,med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holdevalglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt.Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettetfor det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl.21.

§ 9 – 9 skal lyde:

§ 9 – 9 Offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den dag eller de dager valget foregår, kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 21 på valgdagen mandag.

§ 10 – 1 første ledd bokstav g skal lyde:

g) stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 21 på valgdagen.

Ny § 15 – 10 skal lyde:

§ 15 – 10Valgobservasjon

(1) Departementet kan akkreditere nasjonale og internasjonalevalgobservatører fra institusjoner eller organisasjonertil å observere gjennomføringen av valg til Stortingeteller valg til kommunestyrer og fylkesting.

(2) Kommunene har plikt til å ta imotakkrediterte valgobservatører og tilrettelegge for valgobservasjon.

Ny § 15 – 11 skal lyde:

§ 15 – 11Overtredelsesgebyr

(1) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelseav valgloven § 9 – 9kan Medietilsynet ilegge foretak et overtredelsesgebyr på inntil28 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Med foretak menesher selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak,stiftelse, bo eller offentlig virksomhet.

(2) Ved utmålingen av gebyret skal detsærlig legges vekt på

a) overtredelsens grovhet,

b) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring,kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen,

c) om overtredelsen er begått for å fremmeforetakets interesser,

d) om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noenfordel ved overtredelsen,

e) om det foreligger gjentakelse, og

f) foretakets økonomiske evne.

(3) Overtredelsesgebyret tilfaller statskassenog er tvangsgrunnlag for utlegg.

(4) Kongen kan ikke gi Medietilsynet eller klagenemndagenerelle instrukser om håndhevingen av bestemmelsen, ogkan heller ikke gi pålegg om myndighetsutøvelseni enkelttilfeller eller omgjøre vedtak.

(5) Vedtak om ilagt overtredelsesgebyr kan påklagestil en uavhengig klagenemnd som oppnevnes av Kongen. Nemnda skalha tre medlemmer. Kongen fastsetter hvem som skal værenemndas leder.

(6) Klagenemnda kan ikke omgjøre tilsynsorganetsvedtak etter eget tiltak.

(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere reglerom gjennomføringen av bestemmelser i denne paragraf, herunderom oppnevning og sammensetning av klagenemnda, om inndrivelse avog betalingsfrist for gebyr.

II

I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) vert det gjort følgjande endringar:

§ 35 første ledd skal lyde:

1. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av denne lov ellerav valgloven § 9 – 2annet ledd eller § 9 – 3annet ledd.

Kapittel 6A overskrifta skal lyde:

Kapittel 6A. Innbyggerinitiativ og rådgivendelokale folkeavstemninger

I kapittel 6A skal ny § 39 b lyde:

§ 39 b Lokale folkeavstemninger

1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemmeat det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger.

2. Kommunene og fylkeskommunene plikter å rapporterede opplysninger som departementet finner er nødvendig for å offentliggjøreinformasjon om lokale folkeavstemninger.

III

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

For stortingsvalet i 2009 må vedtak etter § 9 – 2 annet ledd om todagars val og vedtak etter § 9 – 3 annet ledd om utvida opningstid vere fatta seinast 1. juni 2009.

Til forsida av dokumentet