Ot.prp. nr. 36 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette fram forslag til endring i lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven) § 5.

Bakgrunnen for forslaget er Stortingets vedtak om at utleie av arbeidskraft fra Arbeidsmarkedsetaten (Aetat) skulle settes i gang med virkning fra 1. juli 2000.

Arbeidstakerne som skal leies ut blir tilsatt i Aetat og dermed i utgangspunktet statlige tjenestemenn. Imidlertid er det nødvendig å unnta disse fra deler av det statlige regelverk. I dag er det ikke hjemmel for å unnta statlige arbeidstakere fra rett og plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse (Pensjonskassen). Det fremmes derfor forslag om å lovfeste adgang for Kongen til å unnta grupper av arbeidstakere fra medlemskap.