Ot.prp. nr. 40 (1998-99)

Om lov om endring i lov av 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Til innholdsfortegnelse

5 Høring

Miljøverndepartementets forslag til ny lovbestemmelse i to alternativer ble ved brev av 3. juli 1998 sendt følgende institusjoner og organisasjoner til uttalelse:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finans- og tolldepartementet

Forsvarsdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruksdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosial- og helsedepartementet

Utenriksdepartementet

Forbrukerrådet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Oslo kommune

Fylkesmennene

Alle fylkeskommuner

Greenpeace Norge

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Kjemikalieleverandørenes Forening

Kommunenes Sentralforbund

Kosmetikkleverandørenes Forening

Landsorganisasjonen i Norge

Maling og Lakkfabrikkenes Forbund

Miljøheimevernet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NKL Hovedkontor

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljeindustriens Landsforening

Plastindustriforbundet

Prosessindustriens Landsforening

Teknologibedriftenes Landsforening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Verdens Naturfond

Det er i alt innkommet 35 høringssvar, hvorav enkelte har avgitt uttalelse på vegne av flere. To virksomheter, Jotun A/S og Philips Petroleum Company Norway, har også avgitt uttalelse.

Høringsforslaget er alt overveiende positivt mottatt. Av de som gir klart uttrykk for støtte til forslaget, er Oljeindustriens Landsforening (OLF), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Norges Kooperative Landsforening (NKL), Phillips Petroleum Company Norway, Statens institutt for folkehelse, Landbruksdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Trøndelag, Vestfold fylkeskommune, Luftfartsverket, Statens Vegvesen og Prosessindustriens Landsforening (PIL). Ingen har uttalt seg imot at substitusjonsplikten lovfestes.

Høringsforslaget inneholdt utkast til lovtekst i to varianter - en med og en uten omsetterleddet. Høringsinstansene ble særlig bedt om synspunkter på om substitusjonsplikten bør omfatte de som omsetter kjemikalier, i tillegg til brukere. Høringsuttalelsene er så å si delt på midten i synet på dette. Departementet ba også om synspunkter på om regelen bør ha generell rekkevidde på samme måten som aktsomhetsregelen i pkl § 3, eller om virkeområdet skal begrenses. Av de som har uttalt seg om spørsmålet støtter alle Miljøverndepartementets forslag om at regelen skal ha generell rekkevidde. Det vises til departementets vurderinger av disse hovedspørsmål under avsnitt 6.

Høringsinstansene har ellers en del mindre kommentarer til fremstillingen av lovforslaget og dets innhold, og enkelte konkrete forslag til lovteksten. Det etterlyses i første rekke en mer utførlig omtale, særlig av andre hensyn i lovverket, tilgang til informasjon om alternativer, økonomiske forhold, forholdet til handelsregelverk, gjennomføring og kontroll. Dette er i den utstrekning det er funnet relevant søkt imøtekommet og innarbeidet i sin rette sammenheng i avsnitt 7.