Ot.prp. nr. 40 (2007-2008)

Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Til innhaldsliste

1 Innleiing

1.1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

Denne proposisjonen inneheld forslag om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

Det blir foreslått følgjande endringar:

  • utviding av retten til vidaregåande opplæring for vaksne (kapittel 2)

  • endra plassering av føresegna om tilpassa opplæring (kapittel 3)

  • innføring av rett til særskild språkopplæring for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring (kapittel 5)

  • utviding av mandatet til Foreldreutvalet for grunnskolen (kapittel 6)

  • utviding av retten til teiknspråkopplæring i grunnskolen (kapittel 7)

  • lovfesting av plikt for skoleeigaren til å gi elevar gratis frukt og grønsaker (kapittel 8)

Forslaga er i hovudsak ei oppfølging av tiltak varsla av regjeringa i St.meld. nr. 16 (2006-2007 )... og ingen sto igjen . Bakgrunnen for forslaga blir nærmare utdjupa i omtalen av kvart enkelt av forslaga i proposisjonen.

Kapittel 4 drøftar forslaget om endringar i føresegnene om saksbehandling for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, som også var på høring. Forslaget blir ikkje fremja.

I lovforslaget er det også gjort nokre endringar av rettsteknisk karakter som ikkje inneber realitetsendringar i gjeldande rett.

Departementet tek sikte på at lovendringane trer i kraft 1. august 2008, unnateke forslaget om utviding av mandatet for Foreldreutvalet for grunnskolen. Denne lovendringa tek departementet sikte på at skal tre i kraft 1. januar 2009.

1.2 Høringa

Høringsbrev vedlagt høringsnotat med forslag om lovendringar vart sendt ut 12. oktober 2007 med frist for fråsegner 10. desember 2007. Departementet har motteke 127 fråsegner frå høringsinstansar og 40 fråsegner frå privatpersonar.

Synspunkta frå høringsinstansane er nærmare omtalte i tilknyting til dei enkelte forslaga i proposisjonen.

Følgjande instansar har komme med realitetsfråsegner:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Asker kommune

Audnedal kommune

Bergen kommune

Bærum kommune

Drammen kommune

Eidsberg kommune

Fredrikstad kommune

Frogn kommune

Hammerfest kommune

Hattfjelldal kommune

Klepp kommune

Kvalsund kommune

Levanger kommune

Lindesnes kommune

Loppa kommune

Meråker kommune

Molde kommune

Moss kommune

Nedre Eiker kommune

Nittedal kommune

Nordkapp kommune

Oslo kommune

Porsgrunn kommune

Randaberg kommune

Ringerike kommune

Røyken kommune

Seljord kommune

Stavanger kommune

Stjørdal kommune

Sortland kommune

Sørreisa kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Vefsn kommune

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Østfold

Aglo videregående skole

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Barneombudet

Bredtvet kompetansesenter

Cerebral pareseforeningen

Dysleksiforbundet

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalget for grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gjennestad videregående skole

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH

Handikappede barns foreldreforening

Høgskolen i Hedmark

Hørselshemmedes Landsforbund

International Society for Alternative and Augmentative Communication

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Kostforum

Kristne Friskolers Forbund

KS

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsorganisasjonen i Norge - LO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Møller Kompetansesenter

Nasjonalt råd for ernæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nettverk for tilpasset opplæring

Norges Døveforbund

Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund

Norges Handikapforbund

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen

Norsk Skolelederforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker

Oslo og Akershus fylkesavdeling av Cerebral Pareseforeningen

Oslo Sanitetsforenings Hjelpepleierskole A/S

PP-tjenesten Indre Østfold

Prosjekt ASK ved Stavanger Universitetssjukehus

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samfunnsviternes fagforening for PPT i Oslo

Skolenes Landsforbund

Statens råd for funksjonshemmede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Bergen

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet Oppland

VOX

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Åkra ungdomsskole i Karmøy kommune

Til forsida av dokumentet