Ot.prp. nr. 42 (2002-2003)

Om lov om endringer i skatteloven m.m.

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til lov om endringer i skatteloven m.m.

I denne proposisjonen inngår:

  1. Forslag til nye regler om skattlegging ved lån av verdipapirer

  2. Forslag til nye regler om skattemessig bosted ved inn- og utflytting

  3. Omtale av ny praksis for skatte- og avgiftsmyndighetenes formidling av opplysninger om mistenkelig forhold til politi- og påtalemyndighet

  4. Forslag til oppretting av lovtekst

Til forsiden