Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 44 (2000-2001)

Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling)

Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget