Ot.prp. nr. 45 (2002-2003)

Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I denne proposisjonen foreslås det at FNs barnekonvensjon med tilleggsprotokoller 25. mai 2000 inkorporeres i norsk lov gjennom menneskerettsloven. Det foreslås også noen konkrete lovendringer som vil føre til at konvensjonen synliggjøres bedre i norsk lovgivning.

I kapittel 2 gjøres det rede for bakgrunnen for forslaget, herunder om høringsrunden.

I kapittel 3 gis det en kort oversikt over barnekonvensjonens innhold, inkludert tilleggsprotokollen om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi og tilleggsprotokollen om barn i væpnet konflikt, begge av 25. mai 2000.

I kapittel 4 vurderer departementet hvilken innarbeidingsmetode som bør brukes for å innarbeide barnekonvensjonen i norsk lov. Det gjøres rede for de forskjellige metoder som anvendes i norsk rett, og det gis en oversikt over de fordeler og ulemper som hefter ved de forskjellige metodene. Departementet konkluderer med at barnekonvensjonen både bør inkorporeres gjennom menneskerettsloven og synliggjøres i norsk lovgivning. Departementet foreslår at også de to valgfrie protokollene 25. mai 2000 om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi og om barn i væpnet konflikt inkorporeres, den siste under forutsetning av at Stortinget godkjenner at protokollen ratifiseres.

I kapittel 5 omtales forslag til bestemmelser som vil synliggjøre barnekonvensjonen artikkel 12 - respekten for barns synspunkter. Det foreslås endringer i tvistemålsloven, forvaltningsloven, adopsjonsloven og barnevernloven som vil styrke barnets rett til bli hørt.

I kapittel 6 omtales forslag til en endring i barnevernloven § 4-15 som vil synliggjøre barnekonvensjonen artikkel 20 om barnets rett til vern og bistand.

I kapittel 7fremmer departementet forslag om endring av straffeloven § 204 slik at barnepornografi defineres som pornografisk materiale med bruk av personer som er eller som fremstår som å være under 18 år. Departementet mener at en slik endring vil føre til at vi best mulig oppfyller våre forpliktelser etter barnekonvensjonens artikkel 34 og den valgfrie protokollen om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi.

I kapittel 8 gjøres det rede for forskjellige forslag som kom opp under høringen, men som ikke vil bli fulgt opp med forslag til lovendringer i proposisjonen her. Dette gjelder både endringer som var drøftet i høringsbrevet, og endringer som er foreslått av høringsinstansene.

I kapittel 9 gjøres det rede for de økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget. Det konkluderes med at loven bare vil ha mindre økonomiske og administrative konsekvenser.

Spesialmerknadene til lovforslaget finnes i kapittel 10.

I forbindelse med arbeidet med denne proposisjonen er det foretatt en ny oversettelse av barnekonvensjonen med tilleggsprotokoller.

Til forsiden