Ot.prp. nr. 56 (1997-98)

Om lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Barne- og familiedepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre. I denne forbindelse legges det også frem forslag om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager.

1.1 Bakgrunn

Ved behandlingen av Statsbudsjettet for 1998 sluttet Stortingets flertall seg til at det innføres en ordning med kontantstøtte til småbarnsforeldre. Kontantstøtten skal tre i kraft 1. august 1998 for barn fra 1 til 2 år, og 1. januar 1999 for barn fra 2 til 3 år. En overgangsordning skal sikre at barn som har utløst kontantstøtte som ettåring og som fyller 2 år i løpet av høsten 1998 ikke skal miste kontantstøtten i tidsrommet fra fylte 2 år og frem til ordningen gjøres gjeldende for toåringene fra 1. januar 1999.

Når det gjelder prinsippene for utforming av ordningen vises det til St prp nr 53 (1997-98) om innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre.

Forslaget om å innføre kontantstøtte til småbarnsforeldre har vært ute til høring i berørte etater og instanser. Dette er nærmere omtalt i stortingsproposisjonen om kontantstøtte.

1.2 Formål

Kontantstøtten er utformet med sikte på å oppnå følgende mål :

  1. Familiene skal sikres mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn.

  2. Familiene skal gis reell valgfrihet når det gjelder hvilken omsorgsform de ønsker for sine barn.

  3. Det må bli mer likhet i overføringene den enkelte familie mottar til barneomsorg fra staten, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.

1.3 Ytelsens karakter

Det foreslås at kontantstøtten ytes per barn uten noen form for inntekts- eller behovsprøving. Det foreslås videre at den skal være skattefri.

Til forsiden