Ot.prp. nr. 59 (2001-2002)

Om lov om endring av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner mv. (omdanning av sparebanker til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til de enkelte bestemmelser

Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Merknad til § 2-18 første ledd ny nr. 3

Ved at «sparebanker» tilføyes i finansieringsvirksomhetsloven § 2-18 gjøres lovens kapittel avsnitt III om omdanning av finansinstitusjoner anvendelig ved omdanning av sparebanker til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Merknad til § 2-19 første ledd nytt annet punktum

Departementet antar det er hensiktsmessig å presisere at det er adgang til å fastsette vilkår i forbindelse med tildeling av konsesjon. Tilføyelsen vil også omfatte omdanning av gjensidige forsikringsselskaper og kredittforeninger. Departementet legger til grunn at dette ikke innebærer en endring i forhold til gjeldende rett. Det vises for øvrig til departementets vurdering under punkt 3.3 og 4.1.3.

Merknad til § 2-19 tredje ledd nytt annet punktum

Bestemmelsen innebærer at stiftelsesmodellen må benyttes ved omdanning av sparebanker. Det vises til departementets vurdering under punkt 4.2.3.

Merknad til § 2-19 femte ledd nytt annet punktum

Bestemmelsen er tatt med for å presisere at aksjene av praktiske årsaker kan deles ut direkte fra morselskapet i den omdannede institusjonen til stiftelsen, kundene og grunnfondsbeviseierne. Dette vil innebære en forenklet prosedyre for tildeling av aksjer ved opprettelse av mellomliggende morselskap.

Merknad til § 2-19 sjette ledd nytt tredje punktum

Det følger av endringsforslaget at vedtak om omdanning av sparebank fra selveiende institusjon til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap skal fattes av forstanderskapet. Det vises til departementets vurdering under punkt 4.1.3.

Merknad til § 2-19 nytt syvende ledd

Bestemmelsen angir at stiftelsen skal ha et langsiktig og stabilt formål med sitt eierskap. Det vises til departementets vurdering under punkt 3.3 og 4.4.3.

Merknad til § 2-21

Endringen vil innebære at grunnfondsbeviseierne ikke vil kunne motsette seg ombytting.

Første punktum bygger på Banklovkommisjonens forslag og skal erstatte gjeldende § 2-21. Departementet er enig at kommisjonens forslag innebærer en presisering i forhold til gjeldende lovtekst. Det fremgår nå direkte av lovteksten at de aksjene som skal ombyttes med grunnfondsbevisene, skal tilsvare de verdier grunnfondsbevisene representerer på omdanningstidspunktet. Grunnfondsbeviskapitalen inkluderer etter denne begrepsbruken overkursfond og utjevningsfond.

I annet punktum foreslås det av praktiske hensyn at det i omdanningsvedtaket skal kunne fastsettes at grunnfondsbeviseiere med en andel av grunnfondsbeviskapitalen under en fastsatt grense skal tilføres kontanter i stedet for aksjer. Dette vil særlig kunne være praktisk for institusjoner med mange mindre grunnfondsbeviseiere. Hvor grensen skal settes må avgjøres individuelt ut fra forholdene i den enkelte institusjon, og vil kunne vurderes nærmere i forbindelse med behandlingen av en eventuell konsesjonssøknad. Det vises i denne sammenheng til at omdanningsvedtaket skal godkjennes av Kongen etter finvl. § 2-19 første ledd.

Endringene i § 2-21 vil få anvendelse også på reglene for omdanning av gjensidige forsikringsselskaper og kredittforeninger. Det vises for øvrig til departementets vurdering under punkt 4.2.3.

Merknad til § 2-22 tredje ledd

Nye krav til vedtektenes innhold får etter ordlyden også betydning for eksisterende stiftelser opprettet ved omdanning av gjensidig forsikringsselskap og kredittforeninger. Departementet vil imidlertid kunne fastsette overgangsregler som innebærer at nye krav til vedtektene ikke skal gjelde slike stiftelser. Det vises for øvrig til departementets vurdering under punkt 4.3.3.

Merknad til § 2-22 fjerde ledd

Første punktum er en videreføring av gjeldende § 2-22 fjerde ledd første punktum, med noe endret ordlyd. I annet punktum er det foreslått særskilt flertallskrav for vedtektsendringer i sparebankstiftelser. Det presiseres i lovteksten at vedtektsendringer krever tilslutning fra to tredeler av alle medlemmer av generalforsamlingen, ikke bare de fremmøtte. Et tilsvarende krav vil gjelde i forhold til andre lovbestemmelser som krever tilslutning som for vedtektsendringer.

Tredje punktum skal sikre uavhengighet mellom stiftelsen og den institusjon stiftelsen har eierandeler i. Det bemerkes at medlemmer av stiftelsens generalforsamling ikke anses som tillitsvalgte i stiftelsen. Tilsvarende regler for ansatte og tillitsvalgte foreslås imidlertid i bestemmelsens syvende ledd. I forlengelsen av dette foreslås regler i fjerde og femte punktum som skal bidra til å sikre at medlemmer av generalforsamlingen har bred bakgrunn. Departementet vil understreke at begrepet «andre interessegrupper» i fjerde punktum ikke er ment å omfatte andre aksjonærer i den omdannede sparebanken, dens morselskap eller andre institusjoner stiftelsen eier aksjer i. Begrepet omfatter bl.a. personer som etter gjeldende regler for sparebanker blir valgt inn i sparebankens forstanderskap av kommunestyret/fylkestinget eller andre personer med lokal tilknytning. Det vises til drøftelsen under pkt. 4.3.3.

Merknad til § 2-22 sjette ledd

Departementet foreslår å erstatte begrepet «møtedeltaker» med «medlem». Forslaget er kun en teknisk endring.

Merknad til § 2-22 nytt syvende ledd

Bestemmelsen vil bidra til å sikre uavhengighet mellom stiftelsen og den institusjon stiftelsen har eierandeler i. Det vises til departementets vurdering under punkt 4.3.3.

Merknad til § 2-23 annet ledd

Bestemmelsen gir Kongen hjemmel til å fastsette nærmere regler om grunnfondsbevis utstedt av stiftelsen, bl.a. i hvilken grad grunnfondsbevisforskriften skal gjelde.

Merknad til § 2-23 nytt fjerde ledd

Departementet vil presisere at generalforsamlingens kompetanse etter første og annet punktum ikke kan delegeres til stiftelsens styre, verken i enkeltsaker eller generelt. Det er etter departementets oppfatning viktig at slike avgjørelser blir fattet av stiftelsens øverste organ. Av samme grunn foreslås også at beslutningen må ha tilslutning fra et flertall som for vedtektsendring. Etter femte punktum gjelder sparebankloven § 28 tilsvarende når det gjelder utdeling fra stiftelsen til gaver til allmennyttig formål. Like regler for utdelinger fra eierstiftelsen til en omdannet sparebank og fra andre sparebanker er i overensstemmelse med at stiftelsen skal ivareta sparebanktradisjonene, samtidig som den skal øve langsiktig og stabilt eierskap i banken. Like regler vil også bidra til at valg av organisasjonsform i størst mulig grad baseres på andre hensyn enn hvilket regelsett som kommer til anvendelse. Det vises for øvrig til at det foreslås å heve grensen for utdelinger til gaver til allmennyttige formål fra ti til 25 prosent, jf. forslag til endring av sparebankloven § 28. Når det gjelder bestemmelsens første og tredje til femte punktum vises det videre til departementets vurderinger under punkt 4.4.3. Når det gjelder annet punktum vises det til departementets vurderinger under 3.3.

Merknad til § 2-24

Gjeldende § 2-24 regulerer sammenslåing og avvikling til stiftelse oppstått etter omdanning av finansinstitusjon til aksjeselskap. Departementet foreslår særregel for stiftelser opprettet ved omdanning av sparebanker. Vedtak om avvikling eller sammenslåing av slike stiftelser krever tilslutning fra stiftelsens generalforsamling med flertall som for vedtektsendring. Videre foreslås å erstatte begrepet «fusjon» med «sammenslåing». Det foreslås et nytt sjette ledd hvor det fremgår at stiftelsen ikke lenger reguleres av denne lov dersom stiftelsens eierandel i den omdannede sparebanken er mindre enn 10 prosent. I dette ligger det at stiftelsen må omdannes til en stiftelse regulert i sin helhet etter stiftelsesloven. Det vises for øvrig til departementets vurdering under punkt 4.5.3.

Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker

Merknad til § 1 tredje ledd nytt annet og tredje punktum

Det foreslås en tilføyelse om at omdannet sparebank kan benytte ordet «sparebank» eller «spare» i sitt firma dersom stiftelsen opprettet ved omdanning av sparebanken eier 10 prosent eller mer av aksjene i den omdannede sparebanken eller i morselskapet i den omdannede sparebanken. Departementet presiserer at bankens firma etter alminnelige regler må inneholde betegnelsen AS eller ASA. Det vises for øvrig til departementets vurdering under punkt 4.7.4.

Merknad til § 8 annet ledd femte punktum og fjerde ledd tredje punktum

Det foreslås endringer som vil styrke grunnfondsbeviseiernes representasjon i sparebanker. I fjerde ledd erstattes «grunnfondsobligasjon» med «grunnfondsbevis» uten at dette skal innebære noen materiell endring. Det vises for øvrig til departementets vurdering under punkt 5.3.

Merknad til § 28 første ledd annet punktum

Departementet foreslår å øke prosentsatsen til 25 prosent for å gjøre valgmuligheten for sparebanker større. Bestemmelsen vil gjelde tilsvarende for utdelinger fra eierstiftelser. Utdelinger skal likevel være i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk. Det vises til departementets vurdering under punkt 4.4.3.

Merknad til § 47 nytt femte ledd

Det foreslås en presisering om at sparebanklovens regler om sammenslutning eller avvikling av sparebanker ikke gjelder for sparebanker som omdannes etter finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 III.

Lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker

Merknad til § 1 annet ledd nytt annet punktum

Departementet vil presisere at reglene i forretningsbankloven kommer til anvendelse på den omdannede sparebanken så langt de passer.

Lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. finansinstitusjoner

Merknad til § 2-1

Det foreslås en tilføyelse i sikringsfondloven § 2-1 slik at det fremgår at den omdannede sparebanken skal være tilknyttet Sparebankenes sikringsfond dersom stiftelsens eierandel i den omdannede sparebanken eller morselskap til banken er 10 prosent eller mer. Det vises for øvrig til departementets vurdering under punkt 4.6.3.

Til forsiden