Ot.prp. nr. 61 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven) og i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Industrikonsesjonsloven bygger på at landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. Det skal sikres ved en eierstruktur basert på offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Dette formålet foreslås i proposisjonen nedfelt som § 1 nytt første ledd i industrikonsesjonsloven.

Lovforslaget bygger på konsolideringsmodellen for å styrke det offentlige eierskapet i vannkraftsektoren. Hovedtrekkene i modellen ble innført ved den provisoriske anordningen av 10. august 2007. I lovforslaget blir konsolideringen forsterket ytterligere. Departementet legger fram forslag til endringer i både industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.

Kjernen i modellen innebærer at:

  • Nye konsesjoner for erverv av eiendomsrett til vannfall kan kun gis til offentlige eiere

  • Erverv av hjemfalte vannfall og kraftverk begrenses til offentlige aktører

  • Adgangen til tilbakesalg/leie etter foregrepet hjemfall opphører

  • Salg av mer enn 1/3 av offentlig eide vannfall og kraftverk til private forbys

For offentlige eiere av vannkraftverk innebærer modellen få endringer. Konsesjoner gitt til offentlige vil fortsatt gjelde uten tidsbegrensning, og det innføres ikke hjemfall. Ordningen med at private aktører fortsatt kan inneha inntil 1/3 av aksjene eller partene i offentlige kraftselskaper videreføres, men det vil ikke være tillatt at de private øker sin eierandel utover 1/3. Reglene som begrenser det private eierskapet til 1/3 innskjerpes for å sikre at det offentlige eierskapet til vannfalleiende selskap reelt sett er minst 2/3.

For private eiere av kraftverk med hjemfallsvilkår innebærer modellen heller ingen direkte endringer i de eksisterende konsesjoner. Den viktigste forskjellen vil være at muligheten for å oppnå en ny konsesjon for en periode på 50 år gjennom foregrepet hjemfall bortfaller. Det vil heller ikke være adgang for staten til å selge hjemfalte vannfall og kraftverk tilbake til tidligere eier eller til andre private aktører. I proposisjonen blir dagens adgang til omgjøring av konsesjonsvilkårene om tidsbegrensning og hjemfall dersom vannfall og kraftverk med hjemfallsvilkår overdras fra privat aktør til offentlig aktør foreslått lovfestet. Søknader om omgjøring skal innvilges så fremt konsesjonæren eller erververen oppfyller vilkårene til offentlig eierskap.

De private eierne av vannfall og kraftverk med hjemfallsvilkår kan etter lovforslaget bare overdra eierskapet til offentlige aktører. Overdragelse til andre private aktører har uansett vært lite aktuelt ettersom ervervet ville være begrenset til gjenværende konsesjonsperiode.

Vannfall og kraftverk ervervet av private uten hjemfallsvilkår kan bare selges til offentlige eiere. Slike overdragelser til private har i praksis ikke skjedd fordi en ny eier ville bli pålagt vilkår om hjemfall i sin konsesjon. Det vil som etter gjeldende rett ikke være begrensninger i adgangen til å omsette aksjer mellom private så lenge ingen eier erverver mer enn 90 prosent av aksjene.

For erverv av aksjer i både offentlige og private selskap videreføres ordningen med aksjeervervskonsesjon ved erverv av mer enn 20 prosent, og for enhver økning utover dette. For erverv under denne terskelen foreslås det innført en hjemmel i lov for å fastsette forskrifter om meldeplikt til departementet.

Konsolideringsmodellen vil gi faste rammevilkår for aktørene i kraftsektoren, og vil ikke utløse salgspress. Samtidig er modellen ikke til hinder for fortsatt omsetning og restrukturering innenfor den offentlige eiersfære.

Utleie av ikke-utbygde vannfall over industrikonsesjonslovens konsesjonsgrense på 4 000 naturhestekrefter forbys. Det åpnes for at konsesjoner eller tidligere inngåtte konsesjonsfrie avtaler om leie av vannfall fra offentlig eiere kan forlenges for inntil 30 år av gangen.

Regler om utleie av vannfall og tilhørende kraftverk reiser en rekke særskilte problemstillinger. Ettersom dette i seg selv ikke er en nødvendig del av konsolideringsmodellen, vil regjeringen komme tilbake til dette i en egen proposisjon.

Til forsiden