Ot.prp. nr. 65 (1997-98)

Om lov om endring av kredittilsynsloven samt endringer i visse andre lover på Finansdepartementets område (stans av ulovlig virksomhet mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet fremmer forslag til enkelte endringer i skatteloven, kredittilsynsloven, sentralbankloven, forsikringsvirksomhetsloven, finansieringsvirksomhetsloven, lov om Statens Banksikringsfond, lov om Statens Bankinvesteringsfond, banksikringsloven og verdipapirhandelloven.

Forslagene til endringer i kredittilsynsloven tar sikte på å gi Kredittilsynet bedre grunnlag for å gripe inn mot, og stanse ulovlig virksomhet. Disse forslagene er beskrevet i kapittel 2. Endringene i de øvrige lovene er dels en oppfølging av de nye aksjelovenes bestemmelser om handleplikt ved tap av egenkapital og utdeling av utbytte, dels endringer av teknisk karakter, samt enkelte realitetsendringer av begrenset betydning. Forslagene om endringer som følge av de nye aksjelovenes bestemmelser om handleplikt ved tap av egenkapital og utdeling av utbytte er beskrevet i kapittel 4. De øvrige forslagene er beskrevet i kapittel 5.

Til forsiden