Ot.prp. nr. 68 (1997-98)

Om lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette fram forslag til lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten.

Det foreslås at det etableres en pensjonsordning for ledsagere til utenrikstjenestemenn under utetjeneste. Ordningen foreslås som en nettopensjon som kommer i tillegg til folketrygden, administrert av Statens Pensjonskasse. Pensjonen finansieres innenfor Utenriksdepartementets budsjettramme. Ordningen gjelder kun alderspensjon.

I punkt 2 gis det en redegjørelse for bakgrunn og begrunnelse for forslagene. I punkt 3 gis en omtale av hvordan bestemmelsene tenkes utformet, mens det i punkt 4 handler om når ordningen foreslås satt i kraft og om de økonomiske og administrative konsekvensene som departementet antar at forslagene vil få.