Ot.prp. nr. 68 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (utdanningspermisjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kommunal- og regionaldepartementet fremmer forslag til ny bestemmelse om en rett til utdanningspermisjon for alle arbeidstakere i lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven).

Lovforslaget bygger på en utredning fra Utdanningspermisjonsutvalget, jf. NOU 1998: 20. Proposisjonen er en oppfølging av Stortingets vedtak av 29 februar 1996 der Stortinget ba Regjeringen om å legge frem en stortingsmelding om en livslang læringsreform. Ved kongelig resolusjon 27 september 1996, nedsatte Regjeringen et utvalg (Buerutvalget) for å utrede bl.a. spørsmål knyttet til lovfestet rett til etter- og videreutdanning. I sin innstilling NOU 1997: 25 Ny kompetanse, foreslo utvalget at rettigheter til utdanningspermisjon bør lovfestes for å sikre likebehandling av alle arbeidstakere og arbeidsgivere.

Departementet foreslår at alle arbeidstakere skal gis en individuell, lovfestet rett til permisjon for å ta videre utdanning, jf. pkt. 5.1.3. Kravet er at arbeidstakerne har vært i arbeidslivet i minst tre år og tilsatt hos den arbeidsgiver de søker permisjon fra de siste to år. Samtidig foreslås å innta en hjemmel for at departementet kan unnta visse virksomheter ved forskrift.

Det foreslås at permisjon kan kreves for inntil tre år, jf. pkt. 5.3.3.

Utdanningspermisjon kan tas ut for å delta i organiserte utdanningstilbud, jf. pkt. 5.2.3, og arbeidstaker som vil benytte sin rett til utdanningspermisjon må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette, jf. pkt. 5.5.3.

Permisjon kan ikke kreves når det vil være til hinder for virksomhetens forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer, og arbeidsgiver skal innen visse frister gi arbeidstaker skriftlig underretning om søknaden kan innvilges, jf. pkt. 5.4.3.

I pkt. 5.7.3 foreslår departementet at det opprettes en tvistenemnd for å løse eventuelle tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Departementet foreslår at retten til utdanningspermisjon lovfestes i et nytt kapittel VIII A i arbeidsmiljøloven.

Til forsiden