Ot.prp. nr. 76 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (partnerskapsloven). Forslaget går ut på å endre vilkårene om tilknytning i lovens § 2 tredje ledd. I henhold til denne bestemmelsen kan registrering av partnerskap bare skje dersom en av eller begge partene har bopel her i riket, og minst en av dem har norsk statsborgerskap. Det foreslås at det i tillegg innføres adgang til å registrere partnerskap dersom en av partene har hatt bopel i landet de siste to år før registreringen. Bestemmelsen foreslås også endret slik at statsborgerskap i Danmark, Island og Sverige, likestilles med norsk statsborgerskap. I tillegg foreslås det en forskriftshjemmel som åpner for å likestille norsk statsborgerskap med statsborgerskap i et annet land dersom dette landet har en lovgivning som tilsvarer den norske.