Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil

Vedlagt er lovspeil til bestemmelsene i forslaget til kapittel 17, 19 og 20. De øvrige bestemmelsene i lovforslaget er helt eller delvis nye i forhold til straffeloven 1902, slik at behovet for lovspeil ikke gjør seg gjeldende på samme måte.

Straffeloven 2005Straffeloven 1902
§ 111§§ 83, 84
§ 112§§ 83, 84
§ 113§ 98
§ 114§ 98
§ 115§ 99
§ 116§ 99
§ 117§ 99 a
§ 118§ 99 a
§ 119§§ 86-86b, § 87 første ledd nr. 1 og 3, tredje ledd og § 88
§ 120§§ 86, 97
§ 121§ 91
§ 122§ 91
§ 123§ 90 første ledd
§ 124§ 90 første ledd
§ 125§ 90 annet ledd
§ 126§ 91 a
§ 127§ 94 første ledd, § 104
§ 128§ 104 a første ledd
§ 129§ 104 a annet ledd
§ 151 første ledd bokstav a og b§ 105 første punktum
§ 151 første ledd bokstav c§ 107 annet ledd
§ 151 annet leddny regulering
§ 152§ 106
§ 153§ 107 første ledd
§ 154§ 108
§ 155 første ledd§ 127 første ledd og § 128 første ledd
§ 155 annet ledd§ 127 tredje ledd og § 128 annet ledd
§ 155 tredje leddLov om gjennomføring av Roma-vedtektene § 12 annet ledd
§ 155 fjerde ledd§ 127 fjerde ledd og § 128 annet ledd
§ 156 første punktum§ 326 første ledd nr. 1
§ 156 annet punktum§ 326 første ledd nr. 2
§ 157 første ledd§ 132 a første ledd
§ 157 annet ledd bokstav a§ 132 a annet ledd bokstav a
§ 157 annet ledd bokstav b§ 132 a annet ledd bokstav b
§ 157 annet ledd bokstav c§ 132 a annet ledd bokstav c
§ 157 annet ledd bokstav d§ 132 a annet ledd bokstav d
§ 157 annet ledd bokstav e§ 132 a annet ledd bokstav e
§ 157 tredje leddLov om gjennomføring av Roma-vedtektene § 12 annet ledd
§ 158 første ledd§ 132 a fjerde ledd
§ 158 annet ledd§ 132 a fjerde ledd siste punktum
§ 159§ 132 a femte ledd
§ 160 første ledd§ 132 første ledd
§ 160 annet ledd§ 132 annet ledd og § 131
§ 160 tredje ledd§ 132 tredje ledd
§ 160 fjerde ledd§ 346 første ledd
§ 160 femte leddLov om gjennomføring av Roma-vedtektene § 12 annet ledd
§ 161 første ledd§ 131 første ledd første alternativ og § 132 annet ledd
§ 161 annet ledd første punktumStraffegjennomføringsloven § 40 sjuende ledd
§ 161 annet ledd annet punktum§ 346 første ledd
§ 162§ 333
§ 163 første ledd§ 341 annet ledd
§ 163 annet leddStraffeprosessloven § 227
§ 164 første alternativ§ 129
§ 164 annet alternativ§ 328 første ledd nr. 3
§165 bokstav a§ 328 første ledd nr. 1 og 2
§ 165 bokstav b§ 328 første ledd nr. 4
§ 165 bokstav c§ 328 tredje ledd siste punktum
§ 166 bokstav a§ 328 annet ledd bokstav a
§ 166 bokstav b§ 328 annet ledd bokstav b
§ 166 bokstav c§ 328 annet ledd bokstav c
§ 167 første alternativ§ 332 første ledd første alternativ § 332 annet ledd
§ 167 annet alternativ§ 342 første ledd bokstav b
§ 168 bokstav a§ 342 første ledd bokstav c
§ 168 bokstav b§ 343 første ledd første alternativ
§ 169 første ledd bokstav a§ 343 første ledd tredje alternativ
§ 169 første ledd bokstav b§ 344 første ledd første alternativ
§ 169 første ledd bokstav c§ 343 annet ledd
§ 169 annet ledd bokstav a og b§ 343 første ledd annet alternativ
§ 170 bokstav a§ 332 første ledd tredje alternativ og § 344 første ledd annet alternativ
§ 170 bokstav b§ 433 første ledd
§ 170 bokstav cKapittel 11 og 33
§ 171§ 325 første ledd nr. 1
§ 172§ 110
§ 173 bokstav aKapittel 11
§ 173 bokstav b-d§ 117 a annet ledd bokstav a
§ 174 første ledd bokstav a§ 117 a annet ledd bokstav b
§ 174 første ledd bokstav b§ 117 a annet ledd bokstav c
§ 174 første ledd bokstav c§ 117 a tredje ledd bokstav a
§ 174 annet ledd bokstav a§ 117 a tredje ledd bokstav b
§ 174 annet ledd bokstav b§ 117 a fjerde ledd
§ 174 annet ledd bokstav c§ 117 a første ledd annet punktum
§ 175
§ 181§ 350
§ 182§§ 136 og 137
§ 183§ 140 første ledd
§ 184§ 95 annet ledd
§ 185§ 135 a
§ 186§ 349 a
§ 187§ 349 første og annet ledd første handlingsalternativ
§ 188§ 352 første ledd første punktum
§ 189§ 352 a, våpenloven § 27 b annet og tredje ledd jf. § 33
§ 190Våpenloven § 33 første ledd, brann- og eksplosjonsvernloven § 42
§ 191Se våpenloven § 33 annet ledd
§ 192§ 151 b første ledd
§ 193§ 159 jf. § 151 b
§ 194§ 150 første ledd bokstav e
§ 195§ 143
§ 196§ 139 første og annet ledd
§ 197§ 340
§ 198§ 162 c
Til forsiden