Ot.prp. nr. 82 (1996-97)

Om lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter

Til innholdsfortegnelse

1 SAMMENDRAG

Planleggings- og samordningsdepartementet legger med dette fram et utkast til lov om offentliggjøring av de politiske partiers inntekter. Lovutkastet er i stor utstrekning bygget over samme mønster som en dansk lov om «private bidrag til politiske partier og offentliggjørelse av politiske partiers regnskaber» av 1. januar 1991, med endring i 1995.

Utkastet pålegger partier eller andre sammenslutninger som har stilt liste til siste forutgående stortingsvalg, å avlegge regnskap for sine inntekter. Regnskapet skal sendes Stortinget, hvor det er offentlig tilgjengelig.

Utkastet har sin bakgrunn i Stortingets vedtak 6. juni 1995 om å be Regjeringen fremme forslag til lov som sikrer full offentliggjøring av de politiske partiers inntekter.

Departementet har ved utarbeidelsen av utkastet hatt bistand av en arbeidsgruppe.