Ot.prp. nr. 82 (2008-2009)

Om lov om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt)

Til innholdsfortegnelse

14 Øvrige lovendringer

Ligningsloven

Den som er ilagt tilleggsskatt med høy sats, kan i ti år deretter ikke tjenestegjøre som medlem av nemnd som nevnt i §§ 2-2 til 2-4, det vil si skatteklagenemnd, Riksskattenemnda, Oljeskattenemnda og Klagenemnda for petroleumsskatt, jf. ligningsloven § 2-5 bokstav f. Departementet foreslår at bestemmelsen videreføres for den som er ilagt skjerpet tilleggsskatt. Selv om ordlyden i bestemmelsen tilpasses de nye reglene om tilleggsskatt, legger departementet til grunn at regelen fremdeles vil omfatte dem som er eller blir ilagt tilleggsskatt med høy sats etter någjeldende § 10-4 nr. 1 annet punktum.

Det vises til forslag til endring i ligningsloven § 2-5 bokstav f.

Folketrygdloven og skattebetalingsloven

I folketrygdloven § 24-4 tredje ledd annet punktum og skattebetalingsloven § 10-51 bokstav f er det vist til bestemmelsen om tilleggsskatt i ligningsloven § 10-2, som i dag hjemler både ordinær og forhøyet tilleggsskatt. Disse bestemmelsene bør etter departementets mening også omfatte skjerpet tilleggsskatt, som etter departementets forslag skal reguleres i ligningsloven § 10-5. Departementet forslår derfor at «§ 10-2» i disse bestemmelsene endres til «§§ 10-2 til 10-5».

Det vises til forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-4 tredje ledd annet punktum og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 10-51 bokstav f.

Til forsiden