Ot.prp. nr. 83 (1998-99)

Om lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram forslag til lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap. Lovutkastet er en oppfølging av forslag fremmet i St prp nr 84 (1998-99) om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS. Formålet med loven er å regulere visse overgangsspørsmål som henger sammen med overføring av offentlige og private rettsforhold fra forvaltningsbedriften Statsbygg til aksjeselskap.

Loven er utformet etter mønster av tilsvarende lover ved flere tidligere omdanninger av statlige virksomheter til egne selskap. Slike lover ble blant annet vedtatt ved omdanningen av forvaltningsbedriften Televerket til aksjeselskap, omdanningen av Norsk Rikskringkasting til aksjeselskap og omdanningen av Postverket og NSB til selskaper, se lov 24. juni 1994 nr. 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap, lov 2. februar 1996 nr. 6 om endringer i kringkastingsloven, del II, lov 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap § 73 og lov 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap § 73. Tilsvarende bestemmelser av generell karakter gjelder dessuten ved omorganisering av statlig virksomhet eller statens aksjeselskaper til statsforetak, se statsforetaksloven § 55, første ledd.

Lovbestemmelsene letter omdanningen betydelig. Etter det departementet kjenner til, har man ikke negative erfaringer med tidligere lovgivning av denne karakter.

Til forsiden