Ot.prp. nr. 83 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Proposisjonens hovedinnhold og bakgrunn

Lov om familievernkontorer trådte i kraft 1. januar 1998. I denne treårs perioden har Barne- og familiedepartementet gjort seg enkelte erfaringer som tilsier at det nå foretas justeringer i loven. Departementet har bl.a. erfart at det kan oppstå uklarheter som har sitt utspring i at noen av de kirkelige familievernkontorene ikke har vært ansett som organ for stat eller kommune. Det at noen familievernkontorer er å anse som organ for stat eller kommune, mens andre ikke er det, medfører ulikheter bl.a. hva gjelder forvaltningslovens rekkevidde, og i forhold til rettens adgang til å motta forklaring fra de ansatte. De lovendringer som foreslås tar derfor sikte på å sikre at de ulike kontorene i størst mulig grad har det samme regelverk å forholde seg til. Departementet foreslår herunder endringer i regelverket om taushetsplikt. Taushetspliktreglene i dagens lov bygger på den tidligere legeloven. I proposisjonen foreslås det bl.a. at taushetsplikten for ansatte på familievernkontorer i hovedsak blir i overensstemmelse med helsepersonellovens regler. Det foreslås også at det tas inn en egen bestemmelse som hjemler utlevering av personidentifiserbare opplysninger til statistisk formål. I tillegg foreslås det å lempe på dagens krav til faglig leders grunnutdanning, slik at det åpnes for at flere relevante yrkesgrupper kan inneha denne stillingen.

1.2 Høringen

Barne- og familiedepartementet sendte 23. januar 2001 et høringsnotat med forslag til lovendringer til følgende høringsinstanser:

 • Finansdepartementet

 • Justisdepartementet

 • Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Sosial- og helsedepartementet

 • Fylkesmennene

 • Fylkeslegene

 • Datatilsynet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Kommunens Sentralforbund

 • Regjeringsadvokaten

 • Barneombudet

 • Sivilombudsmannen

 • Bispedømmerådene

 • Kommunene

 • Fylkeskommunene

 • Familievernkontorene

 • Statens helsetilsyn

 • Statens Senter for barne og ungdomsspsykiatri

 • Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

 • NOVA

 • Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

 • Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

 • Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge

 • Norsk Psykologforening

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Offentlige Familievernkontorers Organisasjon

 • Kirkens Familievern

 • Barnevernjuridisk Forum

 • Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri

 • Kirkerådet

 • Diakonhjemmets høgskole senter

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Den norske lægeforening

 • Presteforeningen

Høringsfristen ble satt til 5. mars 2001. I alt 63 høringsinstanser har avgitt realitetsuttalelse. Disse fordeler seg slik:

 • Justisdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Barneombudet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statens Helsetilsyn

 • Norsk Psykologforening

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Kirkerådet

 • Sør-Hålogaland Bispedømmeråd

 • Nord-Hålogaland Bispedømmeråd

 • Regionssenteret for barne- og ungdomspsykiatri

 • Offentlige Familivernkontorers Organisasjon

 • Kirkens Familievern

I tillegg til de ovennevnte har 5 fylkesmenn, 2 fylkesleger, 7 fylkeskommuner, 7 kommuner og 23 familievernkontorer avgitt uttalelse.

Gjennomgangen av høringsuttalelsene viser at flertallet av de som har uttalt seg er positive til forslaget om å lempe på fagkravet til faglig leder. En del høringsinstanser er motstander av at familievernkontorene skal kunne utlevere opplysninger med individualiserende kjennetegn til statistisk formål, mens noen uttaler at de ansatte ved familievernkontorene bør arbeide etter ett og samme regelverk om taushetsplikt. Det nærmere innholdet i høringsuttalelsene vil bli behandlet senere i proposisjonen i tilknytning til de enkelte lovforslagene.

Til forsiden