Ot.prp. nr. 84 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 27 april 1990 nr 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Fiskeridepartementet legger med dette fram forslag om endringer i lov 27 april 1990 nr 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer. Det foreslås endringer i lovens § 5 som omhandler salgsvilkår og minsteeksportpriser. Forslaget innebærer at det etableres hjemmel til å fastsette forskrift om andre midlertidige tiltak i forbindelse med eksporten av fisk og fiskevarer. Tiltakene skal kunne omfatte nærmere bestemte varer til bestemte markeder. Forslaget om lovendring er foranlediget av avtalen med EU i laksesaken, jf punkt 2.1.1.

I tillegg foreslås en endring av ordlyden i lovens § 6 som følge av lov 26 juni 1992 nr 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring.

1.1 Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Loven inneholder bestemmelser om opprettelsen og sammensetningen av Eksportutvalget for fisk og bestemmelser om godkjenning som eksportør av fisk og fiskevarer. Eksport av fisk og fiskevarer kan bare foretas av godkjente eksportører. Loven gir hjemmel til å fastsette forskrift om sentralisert salg av bestemte fiskeslag til nærmere bestemte markeder, samt til fastsetting av forskrift om salgsvilkår og minsteeksportpriser. Videre inneholder loven bestemmelser om at det skal svares avgift til Eksportutvalget for fisk. Denne avgiften er delt i en årsavgift som betales av godkjente eksportører, og en avgift som betales ved eksport og som er beregnet av fob-verdien ved eksport. I tillegg kommer bestemmelser om kontroll, opplysningsplikt og straffeansvar.

1.2 Høring

På grunn av knappe tidsfrister har det ikke vært mulig med ordinær høring. De mest berørte næringsorganisasjonene har imidlertid gitt sin tilslutning til dette virkemidlet gjennom sin deltakelse i forhandlingene med EU-Kommisjonen, jf punkt 2.1. Høringsbrev ble sendt ut 3 juni 1997 til følgende institusjoner og organisasjoner: Norges Fiskarlag

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Fiskerinæringens Landsforening

Norske Fiskeoppdretteres Forening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Norges Tørrfiskeksportørers Landsforening

Unidos A/L

Fiskeridirektoratet

Eksportutvalget for fisk

Toll- og avgiftsdirektoratet

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet.

Det ble avholdt høringsmøte 4 juni 1997. Departementet mottok merknader fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Fiskerinæringens Landsforening, Norske Fiskeoppdretteres Forening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Unidos A/L. Disse har ingen innvendinger til endringsforslaget.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening forutsetter at hjemmelen til å fastsette forskrifter om andre midlertidige tiltak benyttes med stor varsomhet.

Norske Fiskeoppdretteres Forening mener Fiskeridepartementet bør vurdere om ytterligere sanksjonsmuligheter overfor individuelle brudd på avtalen kan etableres. Videre ber Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Fiskerinæringens Landsforening om at Fiskeridepartementet skaffer lovhjemmel for skjerpede sanksjoner mot brudd på lakseavtalen på individuell basis, for eksempel i ytterste konsekvens inndraging av eksportørgodkjenning ved grove brudd på avtalen.

Departementet vil bemerke at spørsmålet om etablering av hjemmel for å ilegge ytterligere sanksjonsmuligheter ved individuelle brudd på avtalen, vil måtte undergis en nærmere utredning, og eventuelt sendes på ordinær høring.