Ot.prp. nr. 91 (2005-2006)

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

I tråd med regjeringserklæringen fra Regjeringen Stoltenberg II, fremmet departementet Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) med forslag om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Endringene ble vedtatt ved lov 21. desember 2005 nr. 121. Den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006, med unntak av § 2-4 om varsling.

På bakgrunn av Ot.prp. nr. 24 (2005-2006), ble blant annet bestemmelsene om overtid, gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og reglene om passivt arbeid og hjemmevakt, endret. Endringene innebar i hovedsak en reversering av bestemmelsene tilbake til tidligere regulering, men med enkelte tilpasninger til arbeidstidsdirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/88/EF). I Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) varslet departementet at det tok sikte på å komme tilbake med en ny proposisjon i løpet av våren 2006 med forslag om regulering av varsling/ytringsfrihet i arbeidsforhold. Det ble også forespeilet at det i denne forbindelse kunne bli aktuelt å fremme forslag om enkelte andre endringer i arbeidsmiljøloven, og det ble blant annet pekt på reguleringen av passivt arbeid og hjemmevakt, samt valgretten ved virksomhetsoverdragelse. På disse punktene innebar endringsproposisjonen en reversering av de endringene som ble vedtatt i ny lov 17. juni 2005. Departementet gav uttrykk for at eventuelle endringer utover en ren reversering ville kreve en egen høringsprosess.

23. desember 2005 ble forslag til nye regler om varsling/ytringsfrihet sendt på høring, mens høringsforslag til enkelte andre endringer i arbeidsmiljøloven og i diskrimineringsloven ble sendt på høring 14. februar 2006. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har funnet det hensiktsmessig å fremme disse sakene i separate proposisjoner. Med hensyn til varsling vises det til Ot.prp. nr. 84 (2005-2006).

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremmer på denne bakgrunn forslag om visse endringer i arbeidsmiljøloven, fortrinnsvis om arbeidstid, samt forslag om en endring i diskrimineringsloven.

1.2 Sammendrag

I arbeidsmiljøloven kapittel 10 om arbeidstid foreslås det at gjeldende bestemmelser om «beredskapstjeneste» og «passiv tjeneste» slås sammen til en bestemmelse om «arbeid av passiv karakter». Videre foreslås det at dagens hjemmevaktsbegrep erstattes av formuleringen «beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet». Disse endringene innebærer forenklinger og klargjøringer, uten materiell betydning. Det foreslås videre en begrenset utvidelse av Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets adgang til å dispensere fra arbeidstidsreglene; innenfor helse- og omsorgssektoren, vakt- og overvåkningssektoren, samt i tilfeller hvor det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted. For øvrig foreslås det enkelte mindre endringer og tilpasninger i arbeidstidsbestemmelsene, blant annet for å sikre at reglene er i pakt med arbeidstidsdirektivet.

På bakgrunn av innspill fra Arbeidstilsynet under høringen foreslås det noen mindre endringer i bestemmelsene om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, herunder å ta ut kravene om at Arbeidstilsynet skal ha melding når verneombud er valgt og at arbeidsmiljøutvalgets årsrapport skal sendes til Arbeidstilsynet.

For å legge til rette for tilstrekkelig implementering av direktivet om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting (Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF), legges det fram forslag om å ta inn en forskriftshjemmel om utsendte arbeidstakere i lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).

Til dokumentets forside