Andre dokumenter

Oversendelse av mandat for arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan statens transaksjoner påvirker pengemarkedet

Vedlagt følger mandat for arbeidsgruppen som skal vurdere hvordan statens transaksjoner påvirker pengemarkedet.

Med hilsen
Amund Holmsen e.f.

Nathalie Berner Sørhaug

Vedlegg:
Mandat for arbeidsgruppen (PDF)