Plan for oppretting av den økonomiske ubalansen i kommuneøkonomien

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapport

Plan for oppretting av den økonomiske ubalansen i kommuneøkonomien

Rapport fra administrativ arbeidsgruppe med representanter fra KS, Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet

Mars 2006