Prop. 1 L (2009-2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til:

 • lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

 • lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

 • lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

 • lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endring i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endring i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endring i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endring i lov 19. juni 2009 nr. 49 om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt)

I proposisjonen inngår:

 • forslag til endring i beløpsgrensen for fradrag for fagforeningskontingent mv.

 • forslag til lovendringer i forbindelse med innføring av et nytt system for formuesverdsetting av bolig

 • forslag til nye regler om formuesverdsetting av ikke-utleid næringseiendom

 • forslag om å nekte fradrag etter skatteloven og merverdiavgiftsloven for kostnader over 10 000 kroner som ikke betales via bank

 • forslag om medansvar for kjøper av tjenester i privatmarkedet, når kjøpesummen overstiger 10 000 kroner og kjøperen ikke har betalt via bank

 • forslag om et administrativt overtredelsesgebyr ved brudd på plikten til å deklarere valuta som føres inn eller ut av Norge

 • forslag om å utvide Økokrims adgang til å videreformidle opplysninger mottatt gjennom hvitvaskingsmeldinger til skatteetaten og toll- og avgiftsetaten

 • forslag om å pålegge revisor å sende kopi til skatteetaten av nummererte brev til den revisjonspliktige som begrunner hvorfor næringsoppgaven eller kontrolloppgaven ikke er underskrevet

 • forslag om å gi skatte- og avgiftsmyndighetene rapporteringsrett til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • forslag om å lovfeste aktsomhets- og lojalitetsplikten i ligningsloven

 • forslag om å innføre regler om alminnelig opplysningsplikt i regelverket om fastsetting av toll og avgifter

 • forslag om å lovfeste at toårsfristen for endring av ligningen ikke gjelder ved unnlatelse av å opplyse om feil ved ligningen og skatteoppgjøret

 • forslag om særskilt ligning av barn som har mottatt engangserstatning ved tap av forsørger etter reglene i skadeserstatningsloven kapittel 3

 • forslag til endring av reglene om beskatning av andelshavere i nye boligselskaper

 • forslag om skattefritak for gevinst og tap på valutasikringsavtaler innenfor rederiskatteordningen

 • forslag om skattlegging av engangsutbetaling fra pensjonsspareavtale etter lov om individuell pensjonsordning

 • forslag om å innføre en grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet

 • forslag om å avvikle plikten til å svare arbeidsgiveravgift av godtgjørelse til utenlandske ansatte for arbeid på utenlandske skip i tilknytning til leting og utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel og i norsk territorialfarvann

 • forslag om direkte fritak for omsetning av proviant til fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann

 • forslag til endring i særavgiftsloven

 • forslag om å innføre oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

 • forslag om samordning av betalingsfristene for tilleggsforskudd

 • omtale av fradrag for avsetning til felleseid andelskapital i visse samvirkeforetak

 • forslag til oppretting og presisering av lovtekst

 • omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 - departementets praksis i 2008

 • oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

Til dokumentets forside