Prop. 124 S (2010–2011)

Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag

Til innhaldsliste

3 Lokalpolitisk behandling

Kommunane hadde alle saka oppe til behandling i oktober 2008.

Kommune:

Vedtak:

Agdenes kommunestyre

15.10.2008

Bjugn kommunestyre

29.10.2008

Leksvik kommunestyre

23.10.2008

Mosvik kommunestyre

15.10.2008

Osen kommunestyre

22.10.2008

Rissa kommunestyre

14.10.2008

Roan kommunestyre

23.10.2008

Ørland kommunestyre

23.10.2008

Åfjord kommunestyre

29.10.2008

Kommunestyra fatta følgjande likelydande vedtak:

 1. ... kommune slutter seg til de prioriteringer og vedtak som er fattet i Styret for "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" vedrørende vegprosjektet Fosenvegene.

 2. Dette gjelder prioriteringene av de beskrevne 18 delprosjektene som er delt inn i 3 utbyggingspakker, jfr. utredning fra ViaNova Plan og Trafikk AS – Prosjektoversikt med kostnadsoverslag.

 3. ... kommune legger til grunn "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" sitt forslag til total investeringskostnad kr. 1.500 mill kr (2005-kronenivå) hvorav 75% finansieres med bompenger og 25% statlig bidrag.

 4. ... kommune slutter seg til at det etableres bompengeinnkreving som beskrevet i Statens vegvesen sin bompengeutredning vedtatt av styret i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" (jfr. modell 3G, med 3 innkrevingspunkt som plasseres ved Rørvik fergeterminal, Valset fergeterminal og Krinsvatn vegdele).

Fylkestinget i Sør- Trøndelag fatta følgjande vedtak 7.10.2009:

 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune viser til søknad fra Fosenvegene AS 3. april 2009. SørTrøndelag fylkeskommune ber om adgang til å kreve inn bompenger på fylkesvei (tidligere 715 med flere).

 2. Sør-Trøndelag fylkeskommune er enig i at det i første omgang lages et bompengeopplegg for å få finansiert utbyggingspakke 1 og 2, jf. brev fra Statens vegvesen 10.9.2009. Prosjektene i utbyggingspakke 3 vil være på marginallista dersom bompengeinntektene overstiger beregnet bompengepotensiale. Bompengeperioden settes fast til 15 år fra åpningsåret.

 3. Gjennomsnittstakst på bommene settes til 60 2009-kr. Alle biler skal betale bompenger etter de til enhver tids gjeldende regler for takst- og rabattsystem i bompengeprosjekt. Endelig fastsetting av takstene blir behandlet som egen sak.

 4. Finansieringsplan for pakke 1 og pakke 2 vedtas. Investeringskostnad for pakke 1 og pakke 2 er 1.230 mill. 2009-kr. Fylkeskommunene bidrar med 25 pst av kostnadene. Resten skal dekkes av bompenger. Det er enighet i en fordeling på 73/27 mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune for pakke 1 og pakke 2.

 5. Fylkestinget anbefaler innkrevingsopplegg med innkreving av bompenger på 3 steder, fergene på Brekstad - Valset og Flakk-Rørvik, samt innkreving ved rv. 715 Krinsvatn.

 6. Bompengeinnkrevingen starter opp så raskt det lar seg gjøre etter Stortingets vedtak og forutsettes opprettholdt i 15 år framover.

 7. Fylkestinget legger til grunn følgende tiltak dersom det blir svikt i finansieringen:

  1. Utbedringstiltakene tilpasses den estimerte kostnaden.

  2. Utbyggingstakten tilpasses for å minimalisere lånebehovet og/eller takstene øker med inntil 20 pst.

  3. Reduksjon i antall prosjekt som gjennomføres. Prosjektene i tabell 1 (vedlegg 2) er listet opp i prioritert rekkefølge, og de som er lavest på lista vil ikke kunne gjennomføres.

 8. Bompengeperioden er 15 år. Det legges til grunn at eventuelle økte bompengemidler kan settes av til prosjekt i pakke 3. En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt i pakke 3 må behandles som egen sak i Fylkestinget. Det legges til grunn en utbyggingsplan på totalt 1230 mill kr i løpet av 10 år.

 9. Sør-Trøndelag fylkeskommune finansierer sin del med egne låneopptak.

 10. Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune fatter tilsvarende vedtak.

Fylkestinget i Nord- Trøndelag fatta følgjande vedtak 3.12.2009:

 1. Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter bompengesøknad for Fosenvegene – ei tim’ te by’n som omfatter utbyggingspakke 1 og 2, kfr brev fra Statens vegvesen datert 11.9.2009. Prosjektene i utbyggingspakke 3 inngår i marginalliste for prosjektet.

 2. Prosjektene som inngår i utbyggingspakke 1 og 2 omfatter en utbyggingsplan på totalt 1 230 mill kr. Det er tatt sikte på en utbygging over en periode på 10 år.

 3. Egenfinansieringen dekker 75 % av investeringskostnadene. Den fylkeskommunale finansieringsandelen i prosjektet er 25 % av investeringskostnadene, og fordeles mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med 27 % av den fylkeskommunale andelen til prosjektet, det vil si 83 mill. kr.

 4. Det legges til grunn en egenfinansiering med innkreving av bompenger på 3 steder: fergene på Brekstad – Valset og Flakk-Rørvik, samt innkreving ved rv715 Krinsvatn. Bompengeinnkrevingen starter opp så raskt det lar seg gjøre etter Stortingets vedtak.

 5. Bompengeperioden er fastsatt til 15 år fra åpningsåret.

 6. Det utarbeides et innkrevingssystem som innebærer en gjennomsnittstakst på bommene på kr. 60,- i 2009-kr. Alle biler skal betale bompenger etter de til enhver tids gjeldende regler for takst- og rabattsystem i bompengeprosjekt.

 7. Ved en eventuell svikt i finansieringen av prosjektet iverksettes følgende tiltak i prioritert rekkefølge:

  1. Utbedringstiltakene tilpasses den estimerte kostnaden.

  2. Utbyggingstakten tilpasses for å minimalisere lånebehovet og/eller takstene øker med inntil 20 %

  3. Reduksjon i antall prosjekt som gjennomføres. Prosjektene i tabell 1 er listet opp i prioritert rekkefølge, og de som er lavest på lista vil ikke kunne gjennomføres.

 8. En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt i pakke 3 må behandles som egen sak i Fylkestinget.

 9. Nord-Trøndelag fylkeskommune er villig til å stille simpel garanti for en forholdsvis andel av prosjektet. Hvis øvrige garantister endrer til garanti med selvskyldnerkausjon er Nord-Trøndelag fylkeskommune også villig til dette.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag fatta 15.12.09 følgjande vedtak om fordeling av garantiansvaret:

 • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylke garanterer med selvskyldnerkausjon for sin andel av de nødvendige lån som bompengeselskapet tar opp for finansiering av prosjektpakke 1 og 2. Garantien gjelder for hovedstollen av lånet, maksimalt 650 mill. 09-kr med tillegg av 10 % av til dekking av eventuelle påløpte renter. Lånet kan ikke overstige 715 mill.09-kr.

 • Garantiansvaret blir redusert i takt med nedbetalinga av lånet og opphører etter 28 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. § 6 i garantiforskriftene.

 • Investeringsandel mellom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner er på henholdsvis 73 %. og 27 %. Det tilsier at garantisummen for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune beløper seg til maksimalt 522 mill. 09-kr og 193 mill. 09-kr (inkl. 10 % tillegg.)