Prop. 139 L (2011–2012)

Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslår i denne proposisjonen lovhjemmel for at Kongen i statsråd kan gjøre den frivillige registreringsordningen for regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser obligatorisk. Det foreslås at ordningen videreføres i samme register som for stortingsrepresentantene.