Prop. 169 L (2012–2013)

Endring i straffeprosessloven

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en forskriftshjemmel som åpner for at Kongen kan gi nærmere regler om anvendelse av straffeprosesslovens regler utenfor Norges territorialfarvann. Det foreslås at lovforslaget trer i kraft straks.

Lovforslaget har ikke vært på høring. Behovet ble aktualisert ved den nylig oppnådde uformelle enigheten med Seychellene om innholdet av et omforent memorandum om videre strafforfølgning der. Idet fregatten KNM Fridtjof Nansen i NATO-operasjonen Ocean Shield påbegynner sitt oppdrag 7. juni 2013 tilsier tidsaspektet at det ikke er praktisk gjennomførlig å sende lovforslaget på høring.

Det tas sikte på at en forskrift gitt med hjemmel i lovforslaget blir gitt så snart som mulig etter lovvedtaket.