Prop. 202 L (2012–2013)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Arbeidsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til nye regler om uførepensjon i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere og lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven).

Departementet har lagt vekt på å videreføre en god uføreordning for offentlig ansatte, som er tilpasset den nye uføretrygden i folketrygden og nye skatteregler for uføreytelser. Den nye ordningen er utformet slik at den er enklere å forstå enn dagens uføreordning i offentlig tjenestepensjon.

I kapittel 2 redegjør departementet for bakgrunnen for forslagene. Det vises blant annet til at arbeidet med pensjonsreformen har pågått siden 2001. Stortinget vedtok i desember 2011 regler for ny uføretrygd i folketrygden. Uføretrygden skal tilsvare 66 prosent av tidligere inntekt, det skal bli enklere å kombinere uføretrygd og arbeid, og ytelsen skal skattlegges som lønn. Også uføreytelser fra tjenestepensjonsordninger skal skattlegges som lønn. Det tas sikte på at reglene skal tre i kraft fra 2015. Omleggingen fra uførepensjon til uføretrygd i folketrygden gjør at også uførepensjonen fra offentlige tjenestepensjonsordninger må legges om.

I kapittel 3 omtales dagens uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene. På samme måte som alderspensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene er uførepensjonene bruttopensjoner som samordnes med uførepensjon fra folketrygden.

Kapittel 4 gjelder hovedvalg for ny uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Departementet foreslår at det skal anvendes samme sykdomsbegrep som i folketrygden. Uføreordningen foreslås lagt om fra en bruttoordning til en nettoordning der pensjonen gis som et direkte tillegg til uføretrygden i folketrygden, uavhengig av størrelsen på folketrygdytelsen. Det foreslås at pensjonen skal utgjøre summen av et inntektsuavhengig kronebeløp, som regnes i prosent av folketrygdens grunnbeløp, og et beløp regnet i prosent av pensjonsgrunnlaget. Beregning av barnetillegget foreslås lagt om.

Departementet foreslår nye regler for avkorting av uførepensjon mot arbeidsinntekt i tråd med det som er vedtatt innført i den nye uføretrygden i folketrygden. Det foreslås videre at en uførepensjonist senest går over til alderspensjon ved 67 år, og at opptjeningen til alderspensjon stanses fra samme alder.

I kapittel 5 foreslår departementet endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse i tråd med forslagene i kapittel 4. I kapittel 6 foreslås det tilsvarende endringer i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere. Det foreslås også visse justeringer i lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven).

Kapittel 7 omhandler overføring av uførepensjoner under utbetaling til nytt regelverk (overgangsregler).

I kapittel 8 illustreres de økonomiske konsekvensene av departementets forslag for den enkelte. Kapittel 9 omhandler økonomiske og administrative konsekvenser av departementets forslag.

Til dokumentets forside