Prop. 26 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen).

Vi Harald, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside