Prop. 35 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 ble vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering i EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter (biocidforordningen).

Biocidforordningen opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Hensikten med den nye forordningen er både å medvirke til en enda tryggere bruk av biocidprodukter med sikte på å beskytte helse og miljø, forenkle regelverket og fremme insentiver for industrien til å utvikle tryggere produkter til skadebekjempelse. En forordning sikrer dessuten mer harmonisering og en helhetlig gjennomføring i EU/EØS-området.

Siden EØS-komiteens beslutning vil medføre økonomiske forpliktelser, er Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26, annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 følger som trykte vedlegg og finnes elektronisk på http://www.regjeringen.no