Prop. 64 L (2010–2011)

Endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen fremmer Kommunal- og regionaldepartementet forslag om enkelte endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) og i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Etter stortingsvalget i 2009 har departementet foretatt en omfattende evaluering av gjennomføringen av valget i kommunene og fylkeskommunene. Generelle funn fra denne evalueringen er omtalt i proposisjonens kapittel 3.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) gjennomførte for første gang en begrenset valgobservasjon i Norge ved stortingsvalget i 2009. Deres rapport fra observasjonen kommenteres nærmere i kapittel 4.

I kapittel 5 redegjøres det for de enkelte lovendringsforslagene. Funn fra evalueringen blir også omtalt under respektive kapitler i tilknytning til lovendringsforslagene.

I kapittel 6 omtales ulike andre problemstillinger som var i fokus ved valget. Dette er områder hvor det ikke foreslås lovendringer, men hvor det kan være aktuelt med forskriftsendringer eller hvor OSSE har hatt merknader.

I kapittel 7 redegjøres det for DIFIs rapport om sentral valgenhet og høringsinstansenes synspunkter i høringsrunden.

Departementet signaliserte i høringsnotatet at det ville omtale personvalg ved stortingsvalg i denne proposisjonen. Spørsmålet om eventuelle endringer i personvalgordningen ved stortingsvalg vil imidlertid måtte drøftes ytterligere. Departementet vil komme tilbake til Stortinget med dette spørsmålet på et senere tidspunkt.

Til dokumentets forside