Prop. 71 L (2011–2012)

Endringer i kirkeloven m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet legger med dette fram en proposisjon om gjennomføring og evaluering av demokratireformen i Den norske kirke med forslag til endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven).

Gjennomgangen av demokratireformen tar sikte på å gi Stortinget grunnlag for å ta stilling til om forutsetningene er til stede for å vedta forslagene til endringer i Grunnloven som er framsatt i samsvar med den politiske avtalen 10. april 2008 mellom de politiske partiene på Stortinget (kirkeforliket). Formålet med forslagene om endringer i kirkeloven er å ivareta de nødvendige og umiddelbare konsekvensene av eventuelle grunnlovsendringer i tråd med kirkeforliket.

I kapittel 2 er bakgrunnen for og formålet med denne proposisjonen nærmere beskrevet. Kirkeforliket og det tilhørende grunnlovsforslaget er her gjengitt i sin helhet.

Demokratireformen og evalueringen av den er omtalt i kapittel 3. Det er gjort rede for innstillingen fra arbeidsgruppen som i 2008 fikk i oppdrag å foreslå tiltak som kunne styrke demokratiet i Den norske kirke (Bakkevigutvalget), og som kirkeforliket viser til. Også tilretteleggingen for og gjennomføringen av demokratireformen er beskrevet. Den faglige evalueringen av kirkevalgene i 2009 og 2011 er referert. Konklusjonen i den faglige evalueringen er at tre av fire forutsetninger i kirkeforliket er klart oppfylt, at det fortsatt er utfordringer knyttet til etablering av reelle valgmuligheter, men at reformen har bidratt til økt bredde og deltakelse i det kirkelige demokratiet.

I kapittel 4 har departementet gjort rede for sin forståelse av hva de aktuelle endringene i Grunnloven innebærer for den øvrige kirkelige lovgivningen. Forslagene til endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27 er omtalt. Det er videre gjort rede for høringen som ble gjennomført våren 2011 om de lovmessige konsekvensene av kirkeforlikets forslag til endringer i Grunnloven. Hovedbudskapet fra høringen var at instansene sluttet seg til en fortsatt skrittvis tilnærming til den videre utviklingen av Den norske kirke som selvstendig trossamfunn, og i hovedsak til departementets konkrete forslag til endringer i kirkeloven.

På denne bakgrunnen foreslår departementet i kapittel 5 endringer i kirkeloven som skal ivareta konsekvensene av eventuelle endringer i Grunnloven i tråd med kirkeforliket. Det omfatter blant annet forslag om at tilsettingsmyndighet for biskoper legges til Kirkerådet, at tilsettingsmyndighet for proster legges til bispedømmerådet, og at det inntas en ny bestemmelse om å lytte til kirkelige organers teologiske vurderinger når saker som gjelder læren behandles av departementet eller Kongen.

I kapittel 6 er det foreslått enkelte mindre endringer i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Disse forslagene sikter mot å rette opp noen små språkfeil i lovteksten.

I kapittel 7 er det gjort rede for de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene, og i kapittel 8 finnes særskilte merknader til de enkelte bestemmelsene i kirkeloven som er foreslått endret.

Til forsiden