Prop. 88 L (2010–2011)

Endringer i friluftsloven og straffeloven

Til innholdsfortegnelse

7 Tilpasning av annen lovgivning

7.1 Endringsbehov som følge av endringer i friluftsloven

Bestemmelsen innebærer en kodifisering av gjeldende sedvanerett om allmennhetens høstingsrett. Ny § 5 i friluftsloven innebærer at ny straffelov (lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff § 412 nr. 50 om endringer i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet, ikke trådt i kraft) § 10 a oppheves. Den nye § 5 i friluftsloven medfører også at gjeldende straffelov (22. mai 1902 nr. 10 ) § 399 og § 400 oppheves.

Til toppen
Til dokumentets forside