Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Justis- og beredskapsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2018–2019) statsbudsjettet for budsjettåret 2019 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 61, 400–491, 3400–3490

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

464 378 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

30 280 000

50

Norges forskningsråd

42 551 000

70

Overføringer til private

10 206 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 427 000

561 842 000

Sum Administrasjon

561 842 000

Rettsvesen

61

Høyesterett

01

Driftsutgifter

112 195 000

112 195 000

410

Domstolene

01

Driftsutgifter

2 530 629 000

21

Spesielle driftsutgifter

71 935 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

6 735 000

2 609 299 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

01

Driftsutgifter

227 694 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 882 000

266 576 000

Sum Rettsvesen

2 988 070 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen

01

Driftsutgifter

4 539 696 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 01

89 648 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

55 442 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

69 000 000

70

Tilskudd

24 741 000

4 778 527 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

01

Driftsutgifter

246 704 000

246 704 000

Sum Kriminalomsorg

5 025 231 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

17 967 648 000

21

Spesielle driftsutgifter

139 507 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

9 189 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

28 163 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

128 533 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 184 480 000

70

Tilskudd

62 383 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

5 256 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000 000

19 709 159 000

442

Politihøgskolen

01

Driftsutgifter

629 942 000

629 942 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

01

Driftsutgifter

890 983 000

890 983 000

445

Den høyere påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

259 057 000

259 057 000

446

Den militære påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

8 909 000

8 909 000

448

Grensekommissæren

01

Driftsutgifter

5 636 000

5 636 000

Sum Politi og påtalemyndighet

21 503 686 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Driftsutgifter

760 355 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 407 000

70

Overføringer til private

6 698 000

774 460 000

452

Sentral krisehåndtering

01

Driftsutgifter

26 398 000

26 398 000

453

Sivil klareringsmyndighet

01

Driftsutgifter

31 927 000

31 927 000

454

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

690 652 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 094 510 000

3 785 162 000

455

Redningstjenesten

01

Driftsutgifter

109 258 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 202 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 926 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

55 334 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

112 713 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet

103 612 000

415 045 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

01

Driftsutgifter

128 755 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett

366 017 000

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

97 095 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 176 000

627 043 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

5 660 035 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker

01

Driftsutgifter

47 451 000

47 451 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

01

Driftsutgifter

1 183 838 000

1 183 838 000

467

Norsk Lovtidend

01

Driftsutgifter

4 340 000

4 340 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

01

Driftsutgifter

17 179 000

17 179 000

469

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter

252 675 000

21

Spesielle driftsutgifter

150 000 000

402 675 000

Sum Andre virksomheter

1 655 483 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter

605 701 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

56 440 000

662 141 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

109 633 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

61 433 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

25 713 000

196 779 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Driftsutgifter

72 579 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

300 000 000

372 579 000

474

Konfliktråd

01

Driftsutgifter

139 266 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

19 808 000

70

Tilskudd

12 142 000

171 216 000

475

Bobehandling

01

Driftsutgifter

104 851 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 620 000

112 471 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 515 186 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

360 484 000

360 484 000

Sum Svalbardbudsjettet

360 484 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter

1 028 196 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

520 513 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

14 896 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 511 000

30

Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak, kan overføres

64 827 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 201 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

138 354 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

74 278 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

14 113 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning

78 469 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291 post 60

11 917 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

11 337 000

2 014 612 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

291 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

6 370 000

297 952 000

Sum Beskyttelse og innvandring

2 312 564 000

Sum departementets utgifter

41 582 581 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Departementets inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Diverse inntekter

5 483 000

5 483 000

3410

Domstolene

01

Rettsgebyr

257 022 000

02

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

23 753 000

03

Diverse refusjoner

1 860 000

04

Vernesaker jordskiftedomstolene

5 916 000

288 551 000

3430

Kriminalomsorgen

02

Arbeidsdriftens inntekter

90 231 000

03

Andre inntekter

24 994 000

04

Tilskudd

2 390 000

117 615 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

03

Andre inntekter

1 058 000

1 058 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Gebyr – pass og våpen

320 956 000

02

Refusjoner mv.

280 624 000

03

Salgsinntekter

76 614 000

04

Gebyr – vaktselskap

1 986 000

06

Gebyr – utlendingssaker

282 259 000

07

Gebyr – sivile gjøremål

1 105 679 000

08

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 258 000

2 089 376 000

3442

Politihøgskolen

02

Diverse inntekter

16 643 000

03

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

18 507 000

35 150 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

02

Refusjoner

20 000 000

20 000 000

3445

Den høyere påtalemyndighet

02

Refusjoner

3 000 000

3 000 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Gebyr

150 472 000

03

Diverse inntekter

26 750 000

06

Refusjoner

2 236 000

179 458 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

01

Refusjoner

26 627 000

26 627 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

01

Abonnementsinntekter

347 305 000

02

Refusjoner driftsutgifter

39 228 000

03

Refusjoner spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

97 723 000

04

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

9 623 000

493 879 000

3469

Vergemålsordningen

01

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 183 000

4 183 000

3470

Fri rettshjelp

01

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 062 000

02

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 118 000

9 180 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd

02

Refusjoner

701 000

701 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

1 845 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

13 255 000

04

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

279 091 000

05

Refusjonsinntekter

8 862 000

06

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

11 917 000

07

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

14 604 000

08

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

61 528 000

391 102 000

Sum Departementets inntekter

3 665 368 000

Sum departementets inntekter

3 665 368 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 01

  kap. 3061 post 03

  kap. 400 post 01

  kap. 3400 post 01

  kap. 410 post 01

  kap. 3410 postene 02 og 03

  kap. 410 post 22

  kap. 3410 post 04

  kap. 430 post 01

  kap. 3430 postene 03 og 04

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 02

  kap. 432 post 01

  kap. 3432 post 03

  kap. 440 post 01

  kap. 3440 postene 02, 03, 04

  kap. 442 post 01

  kap. 3442 post 02 og 03

  kap. 444 post 01

  kap. 3444 post 02

  kap. 451 post 01

  kap. 3451 post 03 og 06

  kap. 454 post 01

  kap. 3454 post 01

  kap. 455 post 01

  kap. 3455 post 01

  kap. 456 post 01

  kap. 3456 post 02

  kap. 456 post 22

  kap. 3456 post 03

  kap. 456 post 45

  kap. 3456 post 04

  kap. 473 post 01

  kap. 3473 post 01

  kap. 474 post 01

  kap. 3474 post 02

  kap. 490 post 01

  kap. 3490 post 05

  kap. 491 post 01

  kap. 3491 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

150 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

60 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger på kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

 2. gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner i 2018 og 2019 på kap. 430 Kriminalomsorgen, post 70 Tilskudd.

V

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i byggeprosjekt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggingen av politiets nasjonale beredskapssenter som omtalt i Prop. 1 S (2017–2018) under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, innenfor en kostnadsramme på 2 620 mill. kroner.

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 under kap. 430 Kriminalomsorgen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å anskaffe brukerutstyr til nytt fengsel i Agder. Samlede forpliktelser og utbetalinger kan ikke overskride kostnadsrammer omtalt i Prop. 129 S (2016–2017) på 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

Andre fullmakter

VII

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

VIII

Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 01 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

IX

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettsferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

X

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

XI

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan inngå avtaler med varighet utover 2019 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke innkvarteringskapasiteten selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak, dersom det er nødvendig for å gi innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse. Stortinget samtykker videre i at Justis- og beredskapsdepartementet kan iverksette beredskapstiltak med varighet utover 2019 for eventuelt sterkt økte ankomster av asylsøkere selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter og post 49 Kjøp av eiendommer og selv om det ikke foreligger fastsatt kostnadsramme. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 3 mrd. kroner i 2019.

XII

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 50 mill. kroner dersom det oppstår en situasjon med ekstraordinært mange skogbranner, og det i den forbindelse er nødvendig med innsats for slokking og beredskap utover det som må påregnes i et normalår, uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

XIII

Forslag til endring av anmodningsvedtak nr. 68 vedtakspunkt 18, 3. desember 2015

Stortinget samtykker i at regjeringen bidrar aktivt i de brede internasjonale prosessene i EU og FN med det mål å fremme tiltak som støtter opp om kontrollert og regulert migrasjon og å begrense irregulære ankomster av migranter uten beskyttelsesbehov eller annet grunnlag for lovlig opphold. Norge skal arbeide for å ivareta statens folkerettslige handlingsrom og for at flere land oppfyller internasjonale forpliktelser knyttet til flukt og migrasjon. Norge tar på nåværende tidspunkt ikke initiativ til endring av sentrale konvensjoner av relevans for flukt og migrasjon eller til en internasjonal gjennomgang av disse.

Til forsiden