Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Justis- og beredskapsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 61, 400–491, 3400–3490

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

477 434 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

34 593 000

50

Norges forskningsråd

56 193 000

70

Overføringer til private

12 315 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 889 000

595 424 000

Sum Administrasjon

595 424 000

Rettsvesen

61

Høyesterett

01

Driftsutgifter

116 138 000

116 138 000

410

Domstolene

01

Driftsutgifter

2 596 717 000

21

Spesielle driftsutgifter

84 135 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

2 653 000

2 683 505 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

01

Driftsutgifter

231 486 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 998 000

268 484 000

Sum Rettsvesen

3 068 127 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen

01

Driftsutgifter

4 780 033 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 01

92 054 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

195 036 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

83 608 000

70

Tilskudd

30 231 000

5 180 962 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

01

Driftsutgifter

191 272 000

191 272 000

Sum Kriminalomsorg

5 372 234 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

18 622 616 000

21

Spesielle driftsutgifter

137 495 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

9 436 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 819 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

95 528 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

950 030 000

48

Tildeling fra EUs indre sikkerhetsfond (ISF), kan overføres

92 100 000

70

Tilskudd

66 446 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

6 197 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

236 635 000

20 243 302 000

442

Politihøgskolen

01

Driftsutgifter

633 984 000

633 984 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

01

Driftsutgifter

982 580 000

982 580 000

445

Den høyere påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

277 795 000

277 795 000

446

Den militære påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

9 058 000

9 058 000

448

Grensekommissæren

01

Driftsutgifter

5 745 000

5 745 000

Sum Politi og påtalemyndighet

22 152 464 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Driftsutgifter

908 219 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 606 000

22

Spesielle driftsutgifter – Nødnett

477 543 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

173 194 000

70

Overføringer til private

6 878 000

1 573 440 000

452

Sentral krisehåndtering

01

Driftsutgifter

26 849 000

26 849 000

453

Sivil klareringsmyndighet

01

Driftsutgifter

32 527 000

32 527 000

454

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

700 023 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 315 361 000

3 015 384 000

455

Redningstjenesten

01

Driftsutgifter

111 310 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 959 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 074 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

56 819 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

122 320 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet

106 393 000

431 875 000

457

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

01

Driftsutgifter

370 306 000

370 306 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

5 450 381 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker

01

Driftsutgifter

48 316 000

48 316 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

01

Driftsutgifter

1 068 646 000

1 068 646 000

467

Norsk Lovtidend

01

Driftsutgifter

4 404 000

4 404 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

01

Driftsutgifter

20 230 000

20 230 000

469

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter

259 847 000

21

Spesielle driftsutgifter

138 546 000

398 393 000

Sum Andre virksomheter

1 539 989 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter

619 338 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

57 955 000

677 293 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

113 141 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

63 399 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

26 536 000

203 076 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Driftsutgifter

77 021 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

359 600 000

436 621 000

474

Konfliktråd

01

Driftsutgifter

139 495 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

13 202 000

70

Tilskudd

21 921 000

174 618 000

475

Bobehandling

01

Driftsutgifter

148 999 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 825 000

156 824 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 648 432 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

375 808 000

375 808 000

Sum Svalbardbudsjettet

375 808 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter

1 012 202 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

643 848 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

22 083 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overføres

4 632 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

66 972 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

163 510 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

85 374 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

8 217 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning

73 078 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291 post 60

21 920 000

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres

36 424 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

28 233 000

2 166 493 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

285 316 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

12 625 000

297 941 000

Sum Beskyttelse og innvandring

2 464 434 000

Sum departementets utgifter

42 667 293 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Departementets inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Diverse inntekter

5 631 000

02

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 000 000

6 631 000

3410

Domstolene

01

Rettsgebyr

260 596 000

02

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

24 390 000

03

Diverse refusjoner

1 910 000

04

Vernesaker jordskiftedomstolene

2 452 000

289 348 000

3430

Kriminalomsorgen

02

Arbeidsdriftens inntekter

92 653 000

03

Andre inntekter

25 665 000

04

Tilskudd

2 454 000

120 772 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

03

Andre inntekter

1 087 000

1 087 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Gebyr – pass og våpen

450 693 000

02

Refusjoner mv.

269 583 000

03

Salgsinntekter

77 756 000

04

Gebyr – vaktselskap

4 376 000

06

Gebyr – utlendingssaker

296 273 000

07

Gebyr – sivile gjøremål

1 121 054 000

08

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

30 998 000

2 250 733 000

3442

Politihøgskolen

02

Diverse inntekter

17 090 000

03

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

19 003 000

36 093 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

02

Refusjoner

17 640 000

17 640 000

3445

Den høyere påtalemyndighet

02

Refusjoner

3 096 000

3 096 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Gebyr

154 511 000

02

Refusjoner driftsutgifter Nødnett

33 183 000

03

Diverse inntekter

27 468 000

04

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Nødnett

73 155 000

05

Abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett

455 876 000

06

Refusjoner

6 808 000

751 001 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

01

Refusjoner

27 479 000

27 479 000

3457

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

01

Inntekter

33 815 000

33 815 000

3469

Vergemålsordningen

01

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 295 000

4 295 000

3470

Fri rettshjelp

01

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 192 000

02

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 255 000

9 447 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd

02

Refusjoner

723 000

723 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

769 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

31 094 000

04

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

343 876 000

05

Refusjonsinntekter

7 018 000

06

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

21 982 000

07

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

20 635 000

08

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

113 692 000

539 066 000

Sum Departementets inntekter

4 091 231 000

Sum departementets inntekter

4 091 231 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 01

  kap. 3061 post 03

  kap. 400 post 01

  kap. 3400 post 01

  kap. 410 post 01

  kap. 3410 postene 02 og 03

  kap. 410 post 22

  kap. 3410 post 04

  kap. 430 post 01

  kap. 3430 postene 03 og 04

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 02

  kap. 432 post 01

  kap. 3432 post 03

  kap. 440 post 01

  kap. 3440 postene 02, 03 og 04

  kap. 442 post 01

  kap. 3442 post 02 og 03

  kap. 444 post 01

  kap. 3444 post 02

  kap. 451 post 01

  kap. 3451 post 03 og 06

  kap. 451 post 22

  kap. 3451 post 05

  kap. 454 post 01

  kap. 3454 post 01

  kap. 455 post 01

  kap. 3455 post 01

  kap. 473 post 01

  kap. 3473 post 01

  kap. 474 post 01

  kap. 3474 post 02

  kap. 490 post 01

  kap. 3490 post 05

  kap. 491 post 01

  kap. 3491 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 50 mill. kroner dersom det oppstår en situasjon med ekstraordinært mange skogbranner, og det i den forbindelse er nødvendig med innsats for slokking og beredskap utover det som må påregnes i et normalår, uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

150,0 mill. kroner

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan:

 1. gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger på kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

 2. gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner inkludert tidligere gitte tilsagn under kap. 430 Kriminalomsorgen, post 70 Tilskudd.

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i byggeprosjekt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggingen av politiets nasjonale beredskapssenter som omtalt i Prop. 1 S (2017–2018) under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, innenfor en kostnadsramme på 2 620 mill. kroner.

VII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 under kap. 430 Kriminalomsorgen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å anskaffe brukerutstyr til nytt fengsel i Agder. Samlede forpliktelser og utbetalinger kan ikke overskride kostnadsrammer omtalt i Prop. 129 S (2016–2017) på 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

Andre fullmakter

VIII

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

IX

Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan:

 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 01 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

X

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettsferdsvederlag får i 2020 fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

XI

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

XII

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2020 kan inngå avtaler med varighet utover 2020 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke innkvarteringskapasiteten selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak, dersom det er nødvendig for å gi innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse. Stortinget samtykker videre i at Justis- og beredskapsdepartementet kan iverksette beredskapstiltak med varighet utover 2020 for eventuelt sterkt økte ankomster av asylsøkere selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter og post 49 Kjøp av eiendommer og selv om det ikke foreligger fastsatt kostnadsramme. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 3 mrd. kroner i 2020.

XIII

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Domstolsadministrasjonen i 2020 kan postere sideutgifter som forskutteres i henhold til rettsgebyrloven, mot mellomværendet med statskassen.

Andre vedtak

XIV

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtakene nr. 875, 11. juni 2018 og nr. 1002, 15. juni 2018 oppheves.

Til dokumentets forside