Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3701–3748, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

240 179 000

240 179 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

486 537 000

70

Norsk Helsenett SF

152 297 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 666 000

72

Nasjonale e-helseløsninger

490 900 000

1 168 400 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

25 426 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 002 000

29 428 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 926 000

71

Internasjonale organisasjoner

53 017 000

58 943 000

704

Helsearkivet

01

Driftsutgifter

64 590 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 542 000

73 132 000

708

Eldreombud

01

Driftsutgifter

7 000 000

7 000 000

709

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

73 326 000

73 326 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

1 650 408 000

Folkehelse mv.

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

303 925 000

303 925 000

712

Bioteknologirådet

01

Driftsutgifter

14 944 000

14 944 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

142 324 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

94 813 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

133 966 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 565 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

65 146 000

456 814 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 775 000

70

Tilskudd

60 020 000

71 795 000

Sum Folkehelse mv.

847 478 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 401 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

945 110 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

566 434 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

56 113 159 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

19 588 777 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14 916 217 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

13 261 484 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

39 960 745 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 145 547 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 234 392 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

7 378 243 000

81

Protonsenter, kan overføres

26 032 000

82

Investeringslån, kan overføres

5 782 762 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

186 000 000

86

Driftskreditter

4 459 000 000

167 583 303 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 755 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

134 432 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

1 245 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 340 000

151 772 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter

72 707 000

21

Spesielle driftsutgifter

57 335 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 873 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

89 841 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 138 000

235 894 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

94 944 000

94 944 000

Sum Spesialisthelsetjenester

168 065 913 000

Sentral helseforvaltning

740

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

1 222 348 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 441 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

84 529 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

66 915 000

1 401 233 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

218 255 000

70

Advokatutgifter

47 285 000

71

Særskilte tilskudd

20 634 000

286 174 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

149 132 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 755 000

164 887 000

744

Direktoratet for e-helse

01

Driftsutgifter

177 280 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

148 913 000

326 193 000

745

Folkehelseinstituttet

01

Driftsutgifter

1 065 075 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

145 287 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 789 000

1 223 151 000

746

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

308 275 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 805 000

339 080 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

01

Driftsutgifter

110 648 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 127 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 606 000

128 381 000

748

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

161 466 000

161 466 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

01

Driftsutgifter

40 092 000

40 092 000

Sum Sentral helseforvaltning

4 070 657 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

192 152 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

10 449 000

61

Vertskommuner

940 311 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

4 035 632 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

866 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 518 382 000

67

Utviklingstiltak

66 602 000

68

Kompetanse og innovasjon

400 857 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

403 300 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 969 000

72

Landsbystiftelsen

83 181 000

73

Særlige omsorgsbehov

55 829 000

75

Andre kompetansetiltak

10 942 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

119 632 000

8 721 238 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

121 061 000

60

Forebyggende helsetjenester

453 458 000

61

Fengselshelsetjeneste

181 184 000

63

Allmennlegetjenester

322 781 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

4 018 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 040 000

73

Seksuell helse, kan overføres

58 119 000

74

Stiftelsen Amathea

25 228 000

1 210 889 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

129 598 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

238 690 000

62

Rusarbeid, kan overføres

492 460 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

168 797 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

412 935 000

73

Utviklingstiltak mv.

160 503 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 898 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

215 145 000

2 127 026 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 894 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 601 000

16 495 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

12 075 648 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

34 912 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

307 346 000

342 258 000

Sum Tannhelse

342 258 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

252 167 000

252 167 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

52 978 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

75 544 000

128 522 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

125 686 000

61

Tilskudd til kommuner

132 508 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25 745 000

283 939 000

Sum Kunnskap og kompetanse

664 628 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 276 700 000

71

Psykologhjelp

336 100 000

72

Tannbehandling

2 200 500 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 147 500 000

5 960 800 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

5 960 800 000

Legehjelp, legemdler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 332 000 000

71

Legeerklæringer

8 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 110 000 000

12 450 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 451 274 000

71

Egenandelstak 2

1 039 600 000

6 490 874 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

454 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 434 911 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 238 200 000

72

Jordmorhjelp

70 000 000

73

Kiropraktorbehandling

199 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

192 000 000

7 588 111 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

17 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

405 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

245 000 000

667 000 000

Sum Legehjelp, legemdler mv.

27 195 985 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

247 000 000

247 000 000

Sum Andre helsetiltak

247 000 000

Sum departementets utgifter

221 120 775 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

02

Diverse inntekter

128 618 000

128 618 000

3704

Helsearkivet

02

Diverse inntekter

3 000 000

3 000 000

3710

Vaksiner mv.

03

Vaksinesalg

95 585 000

95 585 000

3714

Folkehelse

04

Gebyrinntekter

2 477 000

2 477 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

264 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

580 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 000 000

1 476 000 000

3740

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

20 107 000

03

Helsetjenester i annet EØS-land

65 282 000

04

Gebyrinntekter

47 390 000

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

78 653 000

06

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

84 529 000

295 961 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

6 779 000

50

Premie fra private

17 713 000

24 492 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 406 000

2 406 000

3745

Folkehelseinstituttet

02

Diverse inntekter

189 747 000

189 747 000

3746

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

30 805 000

04

Registreringsgebyr

76 917 000

107 722 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

02

Diverse inntekter

17 463 000

04

Gebyrinntekter

14 966 000

32 429 000

3748

Statens helsetilsyn

02

Diverse inntekter

1 600 000

1 600 000

Sum Diverse inntekter

2 360 037 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddeldetaljistavgift

62 685 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

5 700 000

73

Legemiddelleverandøravgift

211 000 000

74

Tilsynsavgift

3 770 000

75

Sektoravgift tobakk

15 000 000

298 155 000

Sum Skatter og avgifter

298 155 000

Renter og utbytte mv.

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

66 100 000

86

Utbytte

2 000

66 102 000

Sum Renter og utbytte mv.

66 102 000

Sum departementets inntekter

2 724 294 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21

kap. 3701 post 02

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 02

kap. 704 post 21

kap. 3704 post 02

kap. 710 post 21

kap. 3710 post 03

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 04

kap. 740 postene 01 og 21

kap. 3740 postene 02 og 04

kap. 740 post 01

kap. 5572 post 75

kap. 740 post 70

kap. 3740 post 03

kap. 740 post 60

kap. 3740 post 06

kap. 741 post 01

kap. 3741 postene 02 og 50

kap. 742 post 01

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 01

kap. 3710 post 03

kap. 745 postene 01 og 21

kap. 3745 post 02

kap. 745 post 01

kap. 3740 post 04

kap. 746 postene 01 og 21

kap. 3746 post 02

kap. 747 postene 01 og 21

kap. 3747 postene 02 og 04

kap. 748 post 01

kap. 3748 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

6 624,3 mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

3 379,7 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2020:

  • 1. aktiverer investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak i statens kapitalregnskap.

  • 2. i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Andre vedtak

VI

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtakene nr. 437.2, 12. januar 2016 og nr. 34, 20. november 2018 oppheves.

Til forsiden