Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapittel: 20–51, 1600–1651 Inntektskapittel: 3024–3051, 4600–4620, 5341, 5351, 5580, 5605, 5693

Til innhaldsliste

Forslag

Under Finansdepartementet vert i Prop. 1 S (2020–2021) statsbudsjettet for budsjettåret 2021 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 20–51, 1600–1651, 3024–3051, 4600–4620, 5341, 5351, 5580, 5605, 5693

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

20

Statsministerens kontor

01

Driftsutgifter

123 515 000

21

Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen, kan overførast

10 000 000

133 515 000

21

Statsrådet

01

Driftsutgifter

195 450 000

195 450 000

24

Regjeringsadvokaten

01

Driftsutgifter

108 070 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 800 000

122 870 000

Sum Regjeringa

451 835 000

Stortinget og tilknytte organ

41

Stortinget

01

Driftsutgifter

1 000 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

4 200 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

139 900 000

50

Sannings- og forsoningskommisjonen

10 000 000

70

Tilskot til partigruppene

200 300 000

72

Tilskot til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingentar, internasjonale delegasjonar

16 500 000

74

Reisetilskot til skular

5 500 000

1 378 800 000

42

Ombodsmannsnemnda for Forsvaret

01

Driftsutgifter

7 600 000

7 600 000

43

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

01

Driftsutgifter

92 200 000

92 200 000

44

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste

01

Driftsutgifter

34 600 000

34 600 000

45

Noregs institusjon for menneskerettar

01

Driftsutgifter

26 100 000

26 100 000

51

Riksrevisjonen

01

Driftsutgifter

550 600 000

75

Internasjonale organisasjonar og nettverk

27 900 000

578 500 000

Sum Stortinget og tilknytte organ

2 117 800 000

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

01

Driftsutgifter

416 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

111 880 000

70

Forsking på og allmennopplysning om finansmarknaden

13 500 000

541 980 000

1602

Finanstilsynet

01

Driftsutgifter

424 342 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

19 800 000

444 142 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

01

Driftsutgifter

840 184 000

22

Opplæringskontoret OK stat

7 400 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

17 100 000

864 684 000

Sum Finansadministrasjon

1 850 806 000

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

1610

Tolletaten

01

Driftsutgifter

1 589 675 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

136 200 000

1 725 875 000

1618

Skatteetaten

01

Driftsutgifter

7 104 910 000

21

Spesielle driftsutgifter

199 300 000

22

Større IT-prosjekt, kan overførast

346 000 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordninga

96 800 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

91 200 000

70

Tilskot

5 700 000

7 843 910 000

1619

Skatteklagenemnda

01

Driftsutgifter

70 966 000

70 966 000

Sum Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

9 640 751 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

01

Driftsutgifter

610 266 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

253 900 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

9 400 000

873 566 000

Sum Offisiell statistikk

873 566 000

Andre føremål

1632

Kompensasjon for meirverdiavgift

61

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, overslagsløyving

29 000 000 000

72

Tilskot til private og ideelle verksemder, overslagsløyving

2 250 000 000

31 250 000 000

1633

Nettoordning, statleg betalt meirverdiavgift

01

Driftsutgifter, overslagsløyving

8 400 000 000

8 400 000 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følgje av koronaviruset

21

Spesielle driftsutgifter

130 000 000

72

Stønad for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsløyving

300 000 000

430 000 000

1645

Statleg garantiordning for lån til små og mellomstore føretak

23

Spesielle driftsutgifter til administrering av statleg garantiordning for små og mellomstore føretak

3 000 000

3 000 000

Sum Andre føremål

40 083 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

1650

Statsgjeld, renter m.m.

89

Renter og provisjon m.m. på innanlandsk statsgjeld, overslagsløyving

10 160 900 000

10 160 900 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløysing

98

Avdrag på innanlandsk statsgjeld, overslagsløyving

88 000 000 000

88 000 000 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

98 160 900 000

Sum departementets utgifter

153 178 658 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

3024

Regjeringsadvokaten

01

Vederlag for utgifter i rettssaker

20 200 000

20 200 000

Sum Regjeringa

20 200 000

Stortinget og tilknytte organ

3041

Stortinget

01

Salsinntekter

6 000 000

03

Leigeinntekter

1 100 000

7 100 000

3051

Riksrevisjonen

01

Refusjon innland

2 000 000

02

Refusjon utland

300 000

2 300 000

Sum Stortinget og tilknytte organ

9 400 000

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet

02

Ymse refusjonar

400 000

400 000

4602

Finanstilsynet

03

Sakshandsamingsgebyr

12 600 000

86

Vinningsavståing og gebyr for regelbrot m.m.

500 000

13 100 000

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

01

Økonomitenester

144 000 000

02

Opplæringskontoret OK stat

11 300 000

155 300 000

4610

Tolletaten

01

Særskilt vederlag for tolltenester

5 500 000

02

Andre inntekter

1 700 000

04

Ymse refusjonar

1 100 000

05

Refusjon frå Avinor AS

25 900 000

85

Tvangsmulkt og gebyr for regelbrot

17 200 000

51 400 000

4618

Skatteetaten

01

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

58 000 000

05

Gebyr for utleggsforretningar

123 500 000

07

Gebyr for bindande førehandsfråsegner

3 500 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjonar

3 600 000

85

Inngått på tapsførte lån m.m.

240 000 000

86

Bøter, inndragingar m.m.

1 630 000 000

87

Trafikantsanksjonar

60 000 000

88

Forseinkingsgebyr, Rekneskapsregisteret

230 000 000

89

Gebyr for regelbrot

5 500 000

2 354 100 000

4620

Statistisk sentralbyrå

02

Oppdragsinntekter

260 900 000

85

Tvangsmulkt

15 000 000

275 900 000

Sum Finansdepartementet

2 850 200 000

Ymse inntekter

5341

Avdrag på uteståande fordringar

95

Avdrag på lån til andre statar

700 000

98

Avdrag på eigenbehaldning statsobligasjonar

6 000 000 000

6 000 700 000

5351

Overføring frå Noregs Bank

85

Overføring

18 600 000 000

18 600 000 000

Sum Ymse inntekter

24 600 700 000

Skatter og avgifter

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag frå tilsynseiningane

451 800 000

451 800 000

Sum Skatter og avgifter

451 800 000

Renter og utbyte m.m.

5605

Renter av kontantar i statskassa og av andre fordringar

81

Av verdipapir og bankinnskot i utanlandsk valuta

200 000

82

Av innanlandske verdipapir

787 900 000

83

Av alminnelege fordringar

125 000 000

84

Av driftskreditt til statsverksemder

223 500 000

86

Renter av lån til andre statar

100 000

89

Garantiprovisjon

64 000 000

1 200 700 000

5693

Utbyte av aksjar i ymse selskap m.m.

85

Utbyte frå Folketrygdfondet

800 000

800 000

Sum Renter og utbyte m.m.

1 201 500 000

Sum departementets inntekter

29 133 800 000

Fullmakt til å overskride gjevne løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2021 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 41 post 01

  kap. 3041 post 01

  kap. 51 post 01

  kap. 3051 post 02

  kap. 1600 postane 01 og 21

  kap. 4600 post 02

  kap. 1605 post 01

  kap. 4605 post 01

  kap. 1605 postane 01 og 22

  kap. 4605 post 02

  kap. 1610 post 01

  kap. 4610 postane 01, 04 og 05

  Meirinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift som er knytt til overskridinga, og kjem difor òg ved kap. 1633, post 01, for dei statlege forvaltningsorgana som kjem inn under nettoordninga for meirverdiavgift.

  Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal reknast med ved berekninga av overføring av unytta løyving til neste år.

 2. overskride løyvinga til oppdragsverksemd på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med eit beløp som svarer til alle meirinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter.

  Unytta meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal reknast med ved utrekning av overførbart beløp på posten.

  Meirinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift som er knytt til overskridinga, og kjem difor òg ved kap. 1633, post 01.

III

Fullmakt til overskriding

Stortinget samtykkjer i at Statsministerens kontor i 2021 kan overskride løyvinga på kap. 21 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter, for å setje i verk naudsynte tryggingstiltak for regjeringa.

Fullmakter til å pådra staten skyldnader utover løyvingane

IV

Tingingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2021 kan gjere tingingar utover det som er løyvt, men slik at den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar ikkje overstig desse summane:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1610

Tolletaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

35 mill. kroner

V

Fullmakter til å gjere avtalar om investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2021 kan inngå avtalar om gjennomføring av dei investeringsprosjekta som er omtalte i Prop. 1 S (2020–2021) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekt, innanfor dei kostnadsrammene som er gjevne der.

VI

Garantifullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2021 kan gje garanti for grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbanken innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar på 1 617 872 455 euro.

VII

Fullmakt til å dekkje utgifter til vidare bubehandling

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet for 2021 under ordninga med oppfølging av staten sine krav i konkursbu kan pådra staten skyldnader utover løyvingane, men slik at den samla ramma for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig 23,6 mill. kroner. Utbetalingar vert dekte av løyvingane under kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Andre fullmakter

VIII

Fullmakt til å rette opp uoppklåra differansar og feilposteringar i statsrekneskapar for tidlegare år

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2021 i einskildsaker kan rette opp uoppklåra differansar i rekneskapane og feilposteringar i statsrekneskapen som gjeld rekneskapar for tidlegare år. Dette må gjerast ved å postere over kontoen for forskuvingar i balansen i statsrekneskapen i rekneskapen for det inneverande året. Fullmakta gjeld opp til 1 mill. kroner.

IX

Nettoposteringsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2021 kan trekkje direkte utgifter i samband med auksjonssal frå salsinntektene før det overskytande vert ført som inntekter under kap. 4610 Tolletaten, post 02 Andre inntekter.

X

Fullmakt til postering mot mellomværet med statskassa

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2021 kan gje Skatteetaten fullmakt til å:

 1. inntektsføre statens del av skatteinngangen i statsrekneskapen i same periode som denne vert rapportert frå skatterekneskapen, og mot mellomværet som skatterekneskapen har med statskassa. Mellomværet vert utlikna i påfølgjande periode når oppgjeret vert overført frå skatterekneskapen.

 2. føre uplasserte innbetalingar i meirverdiavgiftsrekneskapen mot mellomværet med statskassa. Etter at krava er fastsette, vert innbetalingane resultatførte i statsrekneskapen og mellomværet utlikna.

XI

Fullmakter til å inngå avtaler med Det internasjonale valutafondet (IMF)

Stortinget samtykkjer i at:

 1. Noreg sluttar seg til ein ny avtale om den multilaterale innlånsordninga til Det internasjonale valutafondet (IMF) New Arrangements to Borrow (NAB) innanfor ei ramme for lån frå Noreg på 3,933 mrd. SDR.

 2. Noregs Bank inngår ein bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidlar tilsvarande 6 mrd. SDR til disposisjon for dei generelle låneordningane til IMF. Når ny NAB-avtale trer i kraft, vert låneramma redusert til 2,585 mrd. SDR.

Til forsida