Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapittel: 800–882, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868

Til innhaldsliste

Forslag

Under Barne- og familiedepartementet blir i Prop. 1 S (2021–2022) statsbudsjettet for budsjettåret 2022 dei forslag til vedtak som følgjer, førde opp:

Kapitla 800–882, 2530, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858 og 3868

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

800

Barne- og familiedepartementet

01

Driftsutgifter

155 215 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 137 000

165 352 000

840

Tiltak mot vald og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 70 og kap. 846, post 62

22 761 000

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving

107 645 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak m.m., kan nyttast under post 21, post 61 og kap. 858, post 01

129 412 000

73

Tilskot til senter for valdsutsette barn, kan overførast

35 856 000

295 674 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving

12 307 000

22

Opplæring, forsking, utvikling m.m.

9 454 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving

5 463 000

70

Tilskot til samlivstiltak, kan nyttast under kap. 842, post 01, og kap. 858, post 01

29 163 000

56 387 000

842

Familievern

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70

387 046 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 611 000

70

Tilskot til kyrkja si familievernteneste m.m., kan nyttast under post 01

242 556 000

658 213 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving

8 500 000

8 500 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving

1 440 000 000

1 440 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving

18 169 991 000

18 169 991 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 61, post 62 og post 71

69 816 000

50

Noregs forskingsråd, kan nyttast under post 21

12 780 000

61

Tilskot til inkludering av barn og unge, kan nyttast under post 71

864 489 000

62

Utvikling i kommunane

60 771 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjonar

170 565 000

71

Utviklings- og opplysingsarbeid m.m., kan nyttast under post 21

71 079 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid m.m., kan overførast

10 980 000

1 260 480 000

847

EUs ungdomsprogram

01

Driftsutgifter, kan overførast

15 974 000

15 974 000

848

Barneombodet

01

Driftsutgifter

22 711 000

22 711 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

01

Driftsutgifter

240 317 000

240 317 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

67 120 000

22

Barnesakkunnig kommisjon

11 172 000

23

Kompetansehevingstiltak i barnevernet, kan nyttast under post 72

31 074 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast

8 070 000

50

Forsking og utvikling

18 960 000

61

Utvikling i kommunane

70 475 000

62

Tilskot til barnevernsfagleg vidareutdanning, kan nyttast under post 23

27 397 000

71

Utvikling og opplysingsarbeid m.m.

39 204 000

72

Tilskot til forsking og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overførast, kan nyttast under post 23

130 244 000

403 716 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60

4 011 833 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

25 938 000

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01

2 903 492 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak, kan nyttast under post 01

119 047 000

7 060 310 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter

122 010 000

122 010 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjonar i Barne-, ungdoms- og familieetaten

01

Driftsutgifter

609 483 000

21

Spesielle driftsutgifter

25 032 000

634 515 000

860

Forbrukarrådet

50

Basisløyving

81 641 000

51

Marknadsportalar

27 512 000

109 153 000

862

Stiftinga Miljømerking i Noreg

70

Driftstilskot

11 264 000

11 264 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 50

2 873 000

50

Forsking og undervising, kan nyttast under post 21

6 202 000

70

Tilskot, kan nyttast under post 21

1 683 000

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk, kan overførast

6 897 000

17 655 000

868

Forbrukartilsynet

01

Driftsutgifter

124 668 000

124 668 000

880

Den norske kyrkja

70

Rammetilskot til Den norske kyrkja

2 323 839 000

71

Tilskot til Sjømannskyrkja – Norsk kyrkje i utlandet

110 777 000

2 434 616 000

881

Tilskot til trussamfunn m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

9 024 000

70

Tilskot til trus- og livssynssamfunn, overslagsløyving

942 949 000

75

Tilskot til private forsamlingslokale

5 437 000

78

Ymse faste tiltak

15 776 000

973 186 000

882

Kyrkjebygg og gravplassar

60

Rentekompensasjon – kyrkjebygg, kan overførast

41 111 000

61

Tilskot til freda og verneverdige kyrkjebygg, kan overførast

19 822 000

70

Tilskot til sentrale tiltak for kyrkjebygg og gravplassar

13 094 000

74 027 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving

21 771 100 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving

785 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving

575 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving

30 000 000

23 161 100 000

Sum Utgifter

57 459 819 000

Sum departementets utgifter

57 459 819 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3842

Familievern

01

Diverse inntekter

804 000

804 000

3847

EUs ungdomsprogram

01

Tilskot frå Europakommisjonen

5 964 000

5 964 000

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter

3 293 000

02

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale eigendelar

2 474 087 000

2 481 339 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

118 426 000

118 426 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjonar i Barne-, ungdoms- og familieetaten

01

Diverse inntekter

528 000

528 000

3868

Forbrukartilsynet

02

Tilskot

2 552 000

2 552 000

Sum Inntekter

2 609 613 000

Sum departementets inntekter

2 609 613 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar:

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Barne- og familiedepartementet i 2022 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekt under

kap. 842, post 01

kap. 3842, post 01

kap. 847, post 01

kap. 3847, post 01

kap. 855, post 01

kap. 3855, postane 01, 02 og 60

kap. 856, post 01

kap. 3856, post 01

kap. 858, post 01

kap. 3858, post 01

kap. 868, post 01

kap. 3868, post 02

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01, for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter er tekne med i utrekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

Andre fullmakter:

III

Satsar for barnetrygd

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet i medhald av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan for 2022 betale ut barnetrygd til barn i alderen 0 år til og med månaden før fylte 6 år med 20 112 kroner per år.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan for 2022 betale ut barnetrygd til barn i alderen 6 år til og med månaden før fylte 18 år med 12 648 kroner per år.

Utvida stønad til einslege forsørgjarar utbetalast med 12 648 kroner per år.

Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til eit småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjeld per einslege forsørgjar, uavhengig av kor mange barn i alderen 0–3 år vedkommande faktisk forsørgjer.

IV

Satsar for kontantstøtte

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2022 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med desse beløpa for barn i alderen 13–23 månader:

Avtalt opphaldstid i barnehage per veke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 månader

Ikkje bruk av barnehageplass

100

7 500

Til og med 8 timar

80

6 000

Frå 9 til og med 16 timar

60

4 500

Frå 17 til og med 24 timar

40

3 000

Frå 25 til og med 32 timar

20

1 500

33 timar eller meir

0

0

V

Sats for eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2022 i medhald av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut dette beløpet:

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

90 300 kroner per barn

Til forsida