Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

5 Nøkkeltall for perioden 2020–2023

Tabell 5.1 Utviklingen i forsvarsbudsjettet 2020–2023 med og uten kampfly med baseløsning

(1000 kr)

Saldert budsjett 2020

Saldert budsjett 2021

Saldert budsjett 2022

Forslag budsjett 2023

Totalbudsjettet

60 977 376

64 766 223

69 050 571

75 832 904

Totalbudsjettet uten midlertidig styrking knyttet til kampfly med baseløsning

54 156 297

57 751 624

60 281 677

67 714 164

Tabell 5.2 Fordeling av saldert budsjett 2020–2022 og forslag for 2023

År

Materiellinvesteringer

EBA- investeringer

Drift uten Norske styrker i utlandet

Norske styrker i utlandet

2023

28,1 pst.

6,2 pst.

64,7 pst.

1,0 pst.

2022

29,5 pst.

6,0 pst.

63,2 pst.

1,4 pst.

2021

28,6 pst.

5,7 pst.

64,2 pst.

1,6 pst.

2020

26,3 pst.

7,1 pst.

64,9 pst.

1,6 pst.

Tabellen er basert på nominelle kroner.

Materiellinvesteringer omfatter:

 • Kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  • post 45, Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

EBA-investeringer omfatter:

 • Kapittel 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

 • post 47, Nybygg og nyanlegg

 • Kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  • post 44, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

  • post 48, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

  • post 75, Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

Til forsiden