Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

3 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Tabell 3.1 Virksomhetens brutto utgifter og inntekter fordelt etter art

(i 1000 kroner)

Utgifter/inntekter

Regnskap

Budsjett

Noter

2019

2020

2021

2022

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

679 817

708 662

733 006

808 000

Varer og tjenester

230 591

278 514

262 070

338 000

Sum driftsutgifter

910 408

987 176

995 076

1 146 000

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

34 312

54 700

38 311

51 000

Sum investeringsutgifter

34 312

54 700

38 311

51 000

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

Andre utbetalinger

0

136 944

12 820

10 000

Sum overføringsutgifter

0

136 94412 820

10 000

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

Andre finansielle utgifter

Sum finansielle utgifter

00

0

0

Sum utgifter

944 720

1 178 8201 046 2071 207 000

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

891 258

802 080

804 185

933 220

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

Andre driftsinntekter

4 118

11 938

Sum driftsinntekter

895 376

814 018804 185933 220

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

25

0

5

0

Sum varige driftsmidler

25

0

5

0

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger

250 641250 532257 827249 780

Andre innbetalinger

Sum overføringsinntekter

250 641

250 532

257 827

249 780

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

Andre finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum inntekter

1 146 042

1 064 5501 062 0171 183 000

3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1)

201 322

-114 270

15 810

-24 000

Generelt

FFI følger Statlige regnskapsstandarder (SRS) ved føring av sitt regnskap.

Som følge av stadfesting av FFI som eget avgiftssubjekt i november 2019, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019, er avgiftshåndteringen i FFIs regnskap endret. Dette medfører at omsetning mot øvrige etater under FD er belastet med merverdiavgift. Unntak fra dette er tilskudd og bevilgninger. FFI har fradrag for all inngående merverdiavgift både i prosjekter, oppdrag og drift uavhengig av oppdragsgiver. Sammenligning av regnskapstallene mellom årene 2018 og 2019 blir derfor ikke reell grunnet denne endringen. Posten andre utbetalinger er økt som følge av dette da beregningen av mva. ble bokført på 2019, men utbetalt i 2020.

Noen kommentarer til regnskapet:

 • Store anskaffelser i prosjekt blir aktivert på linje med driftsinvesteringene.

Avskrivninger

 • Store anskaffelser i prosjekter og oppdrag blir aktivert og inntekter periodiseres for å dekke fremtidige avskrivninger. Dette gjør at avskrivningene av store anskaffelser i prosjekter og oppdrag ikke får resultateffekt for instituttet. Disse periodiseringene er ikke en del av de periodiserte inntektene som beregnes i forhold til fremdrift i prosjektene.

 • Lønnskostnadene har hatt en liten økning siden 2019. Dette skyldes i hovedsak overhenget fra lønnsoppgjøret i 2019, samt at det har vært en økning i antall ansatte i løpet av 2020. Arbeidsgivers andel av pensjon for 2020 var 12,4 prosent.

 • Inntekter fra statlige bevilgninger: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag, tilskudd til drift av forskningsfartøyet H.U. Sverdrup II og tilskudd Identifikasjonslaboratoriet. I tillegg er 6,8 millioner kroner fra Norges forskningsråd lagt inn som bevilgning.

 • I henhold til SRS 10 vises kun forbrukte bevilgninger som inntekt i FFIs eksternregnskap.

Tabell 3.2 Virksomhetens inntekter spesifisert etter inntektskilde

(i 1000 kroner)

Inntektskilde

Regnskap

Budsjett

Noter

2019

2020

2021

2022

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet

1

241 517

243 780

249 539

249 780

Bevilgninger fra andre departement

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

Tildelinger fra Norges forskningsråd

2

9 124

6 752

8 288

8 000

Sum bevilgninger

250 641

250 532257 827257 780

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

Bidrag fra private

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag fra statlige virksomheter

3

835 458

710 151

686 414

748 220

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

Oppdrag fra private

4

55 800

91 929

76 114

120 000

Andre inntekter

4 118

11 938

41 662

57 000

Sum oppdragsinntekter mv.

895 376814 018804 190925 220

Salg av investeringsmidler

25

Sum inntekter

1 146 0421 064 5501 062 0171 183 000

Generelt:

Tildelinger fra andre departementer eller Norges forskningsråd (NFR): Små og forholdsvis stabile i omfang. Dette gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av NFR eller andre departementer. Stim-EU utgjør en vesentlig del av inntektene fra NFR og føres som egenfinansiering i de prosjektene som har generert tildelingen.

Basistilskudd, forvaltningsoppdragsmidler, drift av H. U. Sverdrup II og tilskudd til identifikasjonslabben har vært stabile og har kun mindre justering i henhold til det generelle prisnivået.

Noter:

 1. Bevilgninger fra fagdepartement: Består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til hav- og miljøkartlegging inklusive drift av forskningsfartøyet H. U. Sverdrup II og tilskudd identifikasjonslaboratoriet.

 2. Tildelinger fra NFR: Dette er både prosjekter hvor kun FFI og NFR er avtaleparter, men også deltakelse i større konsortier med finansiering fra NFR. Stim-EU i forbindelse med EU-prosjekter er en vesentlig andel av tildelingene, og tilbakeføres som egenfinansiering i prosjektet som har generert inntekten.

 3. Oppdrag fra statlige virksomheter: oppdragsforskning for Forsvaret og andre statlige etater.

 4. Oppdrag fra private: Oppdragsforskning for sivile og ikke-statlige aktører innenlands og utenlands. I forbindelse med covid-19 har FFI hatt en sentral rolle i forbindelse med testing av utstyr.

Tabell 3.3 Forholdet mellom virksomhetens kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31. desember

(i 1000 kroner)

Noter

2019

2020

2021

Endring 2020 til 2021

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonti i Norges Bank

1

848 450

734 183

749 987

15 804

Beholdning på andre bankkonti

0

0

23

23

Andre kontantbeholdninger

2

20

17

-17

Sum kontanter og kontantekvivalenter

848 470

734 200750 01015 810

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

Feriepenger mv.

85 963

95 222

101 031

5 809

Skattetrekk og offentlige avgifter

162 691

68 543

82 835

14 292

Gjeld til leverandører

65 576

59 719

102 495

42 776

Gjeld til oppdragsgivere

3

435 647

425 495

304 097

-121 398

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

-15 064

-18 950

-23 349

-4 399

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

734 813

630 029567 109-62 920

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

0

0

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

4

80 044

48 975

56 870

7 895

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

80 044

48 97556 8707 895

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

0

0

0

0

Fri virksomhetskapital

33 613

55 196

126 031

70 835

Sum andre avsetninger

33 613

55 196126 03170 835

Langsiktige forpliktelser (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler

Annen langsiktig forpliktelse

Sum langsiktige forpliktelser

Sum netto gjeld og forpliktelser

848 470

734 200750 01015 810

Generelt:

Det var en betydelig nedgang i kontantbeholdningen fra 2019 til 2020. Dette skyldes i stor grad at mva. for 2019 ble beregnet sent på året og innbetalt i 2020.

Noter:

 1. Beholdningen på oppgjørskonto i Norges bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 nedenfor.

 2. Beholdningen på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: Kontantkasse H. U. Sverdrup II og beholdning gavekort til spesielle markeringer.

 3. Gjeld til oppdragsgivere: Prosjekter og oppdrag som er under gjennomføring, men hvor arbeidet ikke er ferdig.

 4. Periodiseringer i prosjekter og oppdrag som er finansiert av bevilgninger er skilt ut slik at dette vises i raden «Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet». Ved revisjon av 2019 ble tilskudd fra Forsvarsdepartementet overført fra «Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet» til «Gjeld til oppdragsgivere» for å skille mellom tilskudd og bevilgning. Tall for 2019 er derfor endret fra første innlevering i 2019.

Til forsiden