Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Forsvarsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2022–2023) statsbudsjettet for budsjettåret 2023 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1700–1791, 4700–4799

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Alle

1700

Forsvarsdepartementet:

01

Driftsutgifter

671 512 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning

144 941 000

22

IKT-virksomhet, kan overføres

531 645 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

5 991 000

52

Overføringer til statlige forvaltningsorganer

4 300 000

53

Risikokapital, NATOs innovasjonsfond

13 300 000

60

Overføringer til kommuner og fylkeskommuner

1 550 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

82 210 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

96 097 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

653 361 000

79

Militær støtte til Ukraina, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 01 og 47, kap. 1720, post 01 og kap. 1760, post 01 og 45

572 000 000

90

Kapitalinnskudd, NATOs innovasjonsfond

24 680 000

2 801 587 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

01

Driftsutgifter, kan overføres

5 505 151 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

3 993 600 000

9 498 751 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt:

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

252 010 000

252 010 000

1720

Forsvaret:

01

Driftsutgifter

35 432 556 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

44 305 000

35 476 861 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

2 955 881 000

2 955 881 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

2 106 718 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

147 690 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 296 264 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

470 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

123 208 000

24 143 880 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

01

Driftsutgifter

703 934 000

703 934 000

Sum alle

75 832 904 000

Sum departementets utgifter

75 832 904 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Alle

4700

Forsvarsdepartementet:

01

Driftsinntekter

9 916 000

02

IKT-virksomhet, inntekter

95 920 000

105 836 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

01

Driftsinntekter

4 765 741 000

47

Salg av eiendom

557 000 000

5 322 741 000

4720

Forsvaret:

01

Driftsinntekter

878 719 000

878 719 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

01

Driftsinntekter

33 519 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

1 486 933 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

470 000 000

1 990 452 000

4791

Redningshelikoptertjenesten:

01

Driftsinntekter

591 001 000

591 001 000

4799

Militære bøter:

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum alle

8 889 249 000

Sum departementets inntekter

8 889 249 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 1. Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 2. Inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kapittel 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan:

 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1700

  Forsvarsdepartementet

  01

  Driftsutgifter

  34 mill. kroner

  1720

  Forsvaret

  01

  Driftsutgifter

  9 190 mill. kroner

  1760

  Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  01

  Driftsutgifter

  1 100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

  220 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  103 820 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

  470 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  01

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

500 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2023 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2022–2023).

 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan:

 1. starte opp følgende nye investeringsprosjekter:

  Prosjekt

  Kostnadsramme

  Prosjekt 1103 Utvidet mellomløsning Ula-klassen

  4 139 mill. kroner

  Program Mime – leveransebølge 2

  3 038 mill. kroner

  Prosjekt 2591 Kommandoplassmateriell

  679 mill. kroner

  og endre omfang og kostnadsramme for følgende investeringsprosjekt:

  Prosjekt

  Kostnadsramme

  Prosjekt 1092 Oppgradering av kamp- og støttevogner til Hæren

  1 046 mill. kroner

 2. Fullmaktene under punkt 1 gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektene. Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å pris- og valutajustere kostnadsrammene i senere år,

 3. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2022–2023), herunder endrede kostnadsrammer,

 4. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringsprosjekter med en kostnadsramme under 500 mill. kroner,

 5. starte opp og gjennomføre eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) med en kostnadsramme under 200 mill. kroner,

 6. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2022–2023),

 7. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser,

 8. igangsette planlegging og prosjektering av eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster, og

 9. inkludere gjennomføringskostnader i eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter på post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan:

 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

  1. rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

  2. terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

  3. områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

  4. kontorer og lignende

  5. eiendommer for fremtidig utbygging

 2. og avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support and Procurement Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

X

Uttak fra lager av materiell som er utgiftsført tidligere år

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan fravike Bevilgningsreglementets bestemmelser om kontant- og ettårsprinsippet ved uttak fra lager som er utgiftsført på kapittel 1720 i tidligere budsjettår til anvendelse på Forsvarsdepartementets kapitler 1700, 1735 og 1791, samt Justis- og beredskapsdepartementets kapittel 481.

XI

Kjøp/innløsing av boliger med fellesgjeld

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet gjennom Forsvarsbygg i 2023 kan kjøpe/innløse boliger med fellesgjeld, slik at samlet gjeld knyttet til eierskap av slike boliger ikke overstiger 100 mill. kroner.

XII

Deltakelse i NATOs innovasjonsfond

Stortinget samtykker i at regjeringen slutter seg til NATOs innovasjonsfond med en samlet økonomisk forpliktelse over 15 år på opp til 37 mill. euro.

Til forsiden