Prop. 1 S (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 — Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Til innhaldsliste

Forslag

Under Klima- og miljødepartementet blir i Prop. 1 S (2023–2024) statsbudsjettet for budsjettåret 2024 dei forslag til vedtak som følgjer, førde opp:

Kapitla 1400–1482, 4400–4481 og 5578

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet

01

Driftsutgifter

326 316 000

21

Spesielle driftsutgifter

87 156 000

71

Internasjonale organisasjonar

94 355 000

74

Tilskot til AMAP, kan overførast

5 796 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overførast

101 744 000

615 367 000

1410

Kunnskap om klima og miljø

21

Miljødata

445 396 000

23

MAREANO, kan overførast

68 037 000

50

Grunnløyvingar til miljøinstitutta under Noregs forskingsråd

242 217 000

51

Forskingsprogram under Noregs forskingsråd

408 877 000

70

Nasjonale oppgåver ved miljøinstitutta

55 883 000

1 220 410 000

1411

Artsdatabanken

01

Driftsutgifter

40 350 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

11 606 000

70

Tilskot til å styrkje kunnskap om og formidling av naturmangfaldet, kan overførast, kan nyttast under post 21

32 906 000

84 862 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

387 914 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

159 464 000

547 378 000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

2 468 017 000

Klima, naturmangfald og forureining

1420

Miljødirektoratet

01

Driftsutgifter

862 670 000

21

Spesielle driftsutgifter

635 824 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert verksemd, kan overførast

161 801 000

30

Statlege tileigningar, bevaring av viktige friluftslivsområde, kan overførast

23 054 000

31

Tiltak i verneområde og naturrestaurering, kan overførast

145 452 000

32

Statlege tileigningar, vern av naturområde, kan overførast

366 265 000

39

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 69 og 79

8 645 000

60

Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegging

3 226 000

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing, kan overførast

163 800 000

62

Tilskot til grøn skipsfart, kan overførast

56 625 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåtar

340 000

64

Skrantesjukeprøver frå fallvilt

1 279 000

66

Tilskot til kommunar for å betre tilgangen til strandsona langs Oslofjorden

3 199 000

69

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 79

45 632 000

71

Marin forsøpling, kan overførast

27 363 000

72

Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt, overslagsløyving

148 878 000

73

Tilskot til rovvilttiltak, kan overførast

73 898 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

6 446 997 000

75

Utbetaling for vrakpant til køyretøy og tilskot til kassering av fritidsbåtar, overslagsløyving

466 350 000

76

Refusjonsordningar, overslagsløyving

247 800 000

77

Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m.

15 276 000

78

Friluftslivsformål, kan overførast

205 896 000

79

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 69

492 000

80

Tilskot til tiltak for å ta vare på natur, kan overførast

144 942 000

81

Verdiskaping basert på naturarven, kan overførast

13 192 000

84

Internasjonalt samarbeid

8 753 000

85

Besøkssenter for natur og verdensarv, kan overførast

107 135 000

86

Frivillige klima- og miljøorganisasjonar og klima- og miljøstiftelsar

57 354 000

10 442 138 000

1422

Miljøvennleg skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

9 005 000

70

Tilskot til private, kan nyttast under post 21

36 135 000

45 140 000

1423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Driftsutgifter

39 667 000

39 667 000

1425

Fisketiltak

21

Spesielle driftsutgifter

300 000

70

Tilskot til fiskeformål, kan overførast

16 386 000

16 686 000

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

5 661 669 000

5 661 669 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

16 205 300 000

Kulturminne og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren

01

Driftsutgifter

161 243 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 777 000

22

Fleirårige prosjekt kulturminneforvaltning, kan overførast

32 185 000

60

Kulturminnekompetanse i kommunane

9 406 000

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne, kan overførast

41 522 000

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overførast

151 889 000

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne, kan overførast

62 298 000

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring, kan overførast

57 850 000

74

Tilskot til fartøyvern, kan overførast

75 120 000

75

Tilskot til fartøyvernsenter, kan overførast

18 552 000

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde, kan overførast

7 986 000

79

Tilskot til verdsarven, kan overførast

56 785 000

706 613 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

132 298 000

132 298 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

838 911 000

Nord- og polarområda

1471

Norsk Polarinstitutt

01

Driftsutgifter

254 830 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

145 706 000

50

Stipend

597 000

401 133 000

1472

Svalbards miljøvernfond

50

Overføringar til Svalbards miljøvernfond

15 000 000

15 000 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskot

79 152 000

79 152 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking

01

Driftsutgifter, kan nyttast under postane 50 og 70

266 000

50

Tilskot til statlege mottakarar, kan overførast, kan nyttast under post 70

26 633 000

70

Tilskot til private mottakarar, kan overførast, kan nyttast under post 50

30 856 000

57 755 000

Sum Nord- og polarområda

553 040 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvotar

01

Driftsutgifter, kan overførast

2 798 000

22

Internasjonalt samarbeid under Parisavtalens artikkel 6, kan overførast

120 000 000

122 798 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

01

Driftsutgifter

67 459 000

73

Klima- og skogsatsinga, kan overførast

3 100 835 000

3 168 294 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 291 092 000

Sum departementets utgifter

23 356 360 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

4400

Klima- og miljødepartementet

02

Ymse inntekter

518 000

03

Refusjon frå Utanriksdepartementet

39 231 000

39 749 000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

39 749 000

Klima, naturmangfald og forureining

4420

Miljødirektoratet

01

Oppdrag og andre ymse inntekter

6 721 000

04

Gebyr, forureiningsområdet

58 745 000

06

Gebyr, miljøvernavdelingane hos statsforvaltarembeta

39 249 000

07

Gebyr, kvotesystemet

5 928 000

09

Internasjonale oppdrag

39 545 000

40

Sal av eigedom og innløysing av festetomter i statleg sikra friluftslivsområde

1 069 000

50

Overføringar frå andre statlege rekneskapar

6 000 000

85

Overføringar frå andre

1 000 000

158 257 000

4423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Gebyr, radioaktiv forureining

1 127 000

1 127 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

159 384 000

Kulturminne og kulturmiljø

4429

Riksantikvaren

02

Refusjonar og ymse inntekter

1 404 000

09

Internasjonale oppdrag

4 200 000

5 604 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

5 604 000

Nord- og polarområda

4471

Norsk Polarinstitutt

01

Sals- og utleigeinntekter

7 327 000

03

Inntekter frå ymse tenesteyting

71 835 000

21

Inntekter, Antarktis

16 048 000

95 210 000

Sum Nord- og polarområda

95 210 000

Klimakvotar

4481

Sal av klimakvotar

01

Salsinntekter

2 826 518 000

2 826 518 000

Sum Klimakvotar

2 826 518 000

Skattar og avgifter

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond

15 012 000

72

Fiskaravgifter

17 907 000

73

Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet

690 000 000

722 919 000

Sum Skattar og avgifter

722 919 000

Sum departementets inntekter

3 849 384 000

Fullmakt til å overskride gjevne løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 1400 post 01

kap. 4400 post 02

kap. 1420 post 01

kap. 4420 postane 01, 50 og 85

kap. 1420 post 23

kap. 4420 postane 04, 06 og 09

kap. 1420 post 30

kap. 4420 post 40

kap. 1420 post 32

kap. 4420 post 41

kap. 1423 post 01

kap. 4423 post 01

kap. 1429 post 01

kap. 4429 postane 02 og 09

kap. 1471 post 01

kap. 4471 postane 01 og 03

kap. 1471 post 21

kap. 4471 post 21

kap. 1472 post 50

kap. 5578 post 70

Meirinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal også dekkje meirverdiavgift knytt til overskridingar og gjeld difor også kap. 1633, post 01, for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

III

Fullmakt til overskridingar:

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 kan

  • 1. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorar, transaksjonskostnader og utgifter til fagleg bistand i samband med sal av klimakvotar.

  • 2. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Internasjonalt samarbeid under Parisavtalens artikkel 6, med eit beløp som svarer til inntekter frå sal av klimakvotar under statens kvotekjøpsprogram som er rekneskapsført på kap. 4481 Sal av klimakvotar, post 01 Salsinntekter.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gjevne løyvingar

IV

Kjøp av klimakvotar under Parisavtalens artikkel 6

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 kan inngå avtalar om kjøp av klimakvotar innanfor ei samla ramme på 8 200 mill. kroner for gamle og nye forpliktingar under kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Internasjonalt samarbeid under Parisavtalens artikkel 6. I tillegg kan Klima- og miljødepartementet gje tilsegn om kjernestøtte til Global Green Growth Institute (GGGI) frå kvotekjøpsprogrammet.

V

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 kan gjere bestillingar av materiell o.l. utover gjevne løyvingar, men slik at samla ramme for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1411

Artsdatabanken

21

Spesielle driftsutgifter

12 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

31

Tiltak i verneområde og naturrestaurering

8 mill. kroner

32

Statlege erverv, vern av naturområde

340,8 mill. kroner

VI

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 kan gje tilsegn om tilskot utover gjevne løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1411

Artsdatabanken

70

Tilskot til å styrkje kunnskap om og formidling av naturmangfaldet

16,6 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

30

Statlege erverv, bevaring av viktige friluftslivsområde

45 mill. kroner

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing

417,2 mill. kroner

62

Tilskot til grøn skipsfart

190,3 mill. kroner

71

Marin forsøpling

15 mill. kroner

78

Friluftslivsformål

28 mill. kroner

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

400 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne

61 mill. kroner

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

15 mill. kroner

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

10 mill. kroner

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring

17 mill. kroner

74

Tilskot til fartøyvern

10 mill. kroner

75

Tilskot til fartøyvernsentera

1 mill. kroner

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

5 mill. kroner

79

Tilskot til verdsarven

20 mill. kroner

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsinga

2 460 mill. kroner

VII

Fullmakt til å inngå forpliktingar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 kan pådra forpliktingar for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gje tilsegn om tilskot utover gjevne løyvingar under kap. 1420 Miljødirektoratet, postane 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samla ramme for nye forpliktingar og gammalt ansvar ikkje overstig 9,3 mill. kroner.

Andre fullmakter

VIII

Utbetaling av tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 blir gjeve unntak frå føresegnene i stortingsvedtak frå 8. november 1984 om utbetalingar av gjevne løyvingar på følgjande måte:

  • 1. Utbetalingar av tilskot til utviklingsformål kan gjerast éin gong i året for FNs klima- og skogprogram, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), Verdsbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program, BioCarbon Fund plus og Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

  • 2. Utbetalingar av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan gjerast i samsvar med regelverket til organisasjonen.

  • 3. Utbetalingar av tilskot til Det grøne klimafondet (GCF) og til fond forvalta av FNs Multi Partner Trust Fund, Inter-American Development Bank (IDB) og Perus nasjonale miljøfond Profonanpe kan gjerast i samsvar med regelverket for kvart av fonda.

IX

Utbetaling for framtidige utsleppsreduksjonar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 får unntak frå føresetnadene i stortingsvedtaket frå 8. november 1984 om utbetalingar av gjevne løyvingar gjennom at tilskot til Emergent Forest Financing Accelerator kan utbetalast med det formålet å betale for framtidige verifiserte utsleppsreduksjonar.

X

Utbetaling av tilskot til offentleg-privat samarbeid

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 får unntak frå føresetnadene i stortingsvedtaket frå 8. november 1984 om at utbetaling av gjevne løyvingar berre skal skje ved behov, slik at det kan utbetalast tilskot til risikoreduksjon for investeringar i avskogingsfri og berekraftig råvareproduksjon i tråd med kriteria for kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak, post 73 Klima- og skogsatsinga.

XI

Utbetaling av renter på tilskot

Stortinget samtykkjer i at opptente renter på tilskot som er utbetalte frå Noreg under Klima- og skogsatsinga på kap. 1482, post 73, kan nyttast til tiltak etter avtale mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottakaren.

XII

Omgjering av vilkårsbundne lån til tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 kan gje Enova SF fullmakt til å gjere om vilkårsbundne lån frå Klima- og energifondet til tilskot etter førehandsdefinerte og føreseielege vilkår.

XIII

Fullmakt til å avhende areal innkjøpt for verneformål eller friluftslivsformål og for makeskifte i samband med gjennomføring av skogvern

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2024 kan godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eigedom som Miljødirektoratet forvaltar, for inntil 25 mill. kroner.

Til forsida