Prop. 1 S (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 — Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Til innhaldsliste

1 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet

Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Rekneskap 31.12.2022

Budsjett 2023

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

395 896

385 510

392 012

449 562

Varer og tenester

133 752

166 125

151 424

180 834

Sum driftsutgifter

529 649

551 635

543 436

630 396

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

34 010

45 459

55 384

63 580

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

34 010

45 459

55 384

63 580

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

145 306

127 154

118 496

137 388

Sum overføringar frå verksemda

145 306

127 154

118 496

137 388

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

861

227

554

500

Sum finansielle aktivitetar

861

227

554

500

Sum utgifter

709 825

724 475

717 870

831 864

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

146 778

74 793

192 803

165 055

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

Refusjonar

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

146 778

74 793

192 803

127 055

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

461 418

510 760

490 193

498 679

Andre innbetalingar

145 179

127 045

118 496

137 388

Sum overføringar til verksemda

606 597

637 805

608 689

636 067

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

597

374

762

500

Sum finansielle aktivitetar

597

374

762

500

Sum inntekter

753 971

712 972

802 254

801 622

Netto endring i kontantbehaldning

44 142

-11 503

84 384

-30 242

Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Rekneskap 31.12.2022

Budsjett 2023

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

342 154

379 917

374 785

367 315

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

38 776

46 078

40 584

45 000

Sum løyvingar til statsoppdraget

380 930

425 995

415 369

412 315

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

45 579

35 521

41 629

36 864

Bidrag frå private

1 807

5 001

4 730

5 000

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

33 102

44 242

28 466

45 000

Sum bidrag

80 488

84 765

74 824

86 864

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

146 778

74 793

192 803

165 055

Andre inntekter og tidsavgrensingar

145 776

127 419

119 259

137 388

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

292 553

202 212

312 061

302 443

Sum inntekter

753 971

712 972

802 254

801 622

Tabell 1.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2018–2020

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Rekneskap 31.12.2022

Endring frå 2021 til 2022

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

246 159

229 197

319 019

89 823

Behaldning på andre bankkonti

-3

5 490

49

-5 411

Andre kontantbehaldningar

41

8

11

2

Sum kontantar og kontantekvivalentar

246 197

234 694

319 079

83 384

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

31 221

32 225

34 764

2 540

Skattetrekk og offentlege avgifter

38 646

45 094

36 079

-9 014

Gjeld til leverandørar

21 580

8 968

26 258

17 290

Gjeld til oppdragsgivarar

-21 555

-89 348

-35 982

53 366

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

25 342

28 313

32 374

4 061

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

95 235

25 251

93 494

68 243

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

58 851

69 774

82 655

12 881

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

13 771

13 127

9 600

-3 527

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

14 300

18 690

1 000

-17 690

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål

38 584

74 737

65 567

-9 170

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår

125 506

176 327

158 822

-17 505

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

5 000

5 000

31 763

26 763

Fri verksemdskapital

20 457

28 117

34 999

6 882

Sum andre avsetningar

25 457

33 117

66 762

33 645

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

246 197

234 694

319 079

84 386

Tabell 1.4 Norsk Kulturminnefond. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Rekneskap 31.12.2022

Budsjett 2023

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

9 269

9 727

9 340

10 116

Varer og tenester

6 149

7 310

6 924

7 627

Sum driftsutgifter

15 418

17 037

16 264

17 743

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

2 264

1793

1 559

3 000

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

2 264

1 793

1 559

3 000

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

3 878

4 163

4 509

4 148

Utbetalingar til andre verksemder

107 694

109 649

132 472

100 147

Sum overføringar frå verksemda

111 572

113 812

136 981

104 295

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

129 254

132 642

154 804

125 038

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

227

262

15

0

Sum driftsinntekter

227

262

15

0

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

126 362

135 614

121 276

124 638

Andre innbetalingar

391

845

632

400

Sum overføringar til verksemda

126 753

136 549

121 908

125 038

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekt

126 980

136 721

121 923

125 038

Netto endring i kontantbehaldning

-2 274

4 079

-32 881

0

Tabell 1.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Rekneskap 31.12.2022

Budsjett 2023

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

126 362

135 614

121 276

124 638

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

126 362

135 614

121 276

124 638

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

622

1 107

647

400

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

0

0

0

0

Sum inntekter

126 980

136 721

121 923

120 758

Tabell 1.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2018–2020

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2020

Rekneskap 31.12.2021

Rekneskap 31.12.2022

Endring frå 2021 til 2022

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

179 315

183 397

150 516

-32 881

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

3

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

179 318

183 397

150 516

-32 881

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

1 137

1 251

1 206

-46

Skattetrekk og offentlege avgifter

834

1 014

793

-221

Gjeld til leverandørar

1 298

482

347

-135

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

509

860

308

-525

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår1

3 778

3 607

2 654

-953

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål

159 587

172 300

142 018

30 282

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår

159 587

172 300

142 018

-30 282

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

15 953

7 490

5 844

-1 646

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

15 953

7 490

5 844

-1 646

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

179 318

183 397

150 516

-32 881

Til forsida