Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden