Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

I

I statsbudsjettet for 2021 blir bevilget under følgende kapittel:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

93 439 000

mot tidligere foreslått kr 123 515 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter

177 450 000

mot tidligere foreslått kr 195 450 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter

108 463 000

mot tidligere foreslått kr 108 070 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter

92 511 000

mot tidligere foreslått kr 92 200 000

51

Riksrevisjonen:

1

Driftsutgifter

552 491 000

mot tidligere foreslått kr 550 600 000

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410, post 01

121 211 000

mot tidligere foreslått kr 121 027 000

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 454 742 000

mot tidligere foreslått kr 2 451 214 000

140

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 711 247 000

mot tidligere foreslått kr 1 708 482 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

136 298 000

mot tidligere foreslått kr 140 208 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter

291 241 000

mot tidligere foreslått kr 290 264 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec):

1

Driftsutgifter

54 822 000

mot tidligere foreslått kr 54 654 000

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

395 465 000

mot tidligere foreslått kr 394 257 000

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

357 458 000

mot tidligere foreslått kr 356 265 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter

16 053 000

mot tidligere foreslått kr 16 014 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester:

1

Driftsutgifter

143 555 000

mot tidligere foreslått kr 143 126 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter

23 993 000

mot tidligere foreslått kr 23 973 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

(NY)

85

Kompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19

40 000 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

648 889 000

mot tidligere foreslått kr 646 680 000

242

Norges grønne fagskole – Vea:

1

Driftsutgifter

30 455 000

mot tidligere foreslått kr 30 349 000

251

22. juli-senteret:

1

Driftsutgifter

15 725 000

mot tidligere foreslått kr 15 675 000

256

Kompetanse Norge:

1

Driftsutgifter

119 469 000

mot tidligere foreslått kr 119 118 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen:

1

Driftsutgifter

175 626 000

mot tidligere foreslått kr 175 020 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

187 135 000

mot tidligere foreslått kr 177 135 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter

19 444 000

mot tidligere foreslått kr 19 392 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

305 884 000

mot tidligere foreslått kr 304 983 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

173 748 000

mot tidligere foreslått kr 153 748 000

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

175 385 000

mot tidligere foreslått kr 174 736 000

320

Norsk kulturråd:

1

Driftsutgifter

190 247 000

mot tidligere foreslått kr 189 750 000

55

Norsk kulturfond

860 890 000

mot tidligere foreslått kr 861 890 000

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

323 875 000

mot tidligere foreslått kr 322 875 000

322

Bygg og offentlige rom:

1

Driftsutgifter

23 843 000

mot tidligere foreslått kr 23 780 000

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter

99 443 000

mot tidligere foreslått kr 99 140 000

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

74 799 000

mot tidligere foreslått kr 74 623 000

326

Språk- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

734 050 000

mot tidligere foreslått kr 732 123 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

Driftsutgifter

79 770 000

mot tidligere foreslått kr 79 566 000

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

396 831 000

mot tidligere foreslått kr 395 876 000

334

Film- og dataspillformål:

1

Driftsutgifter

120 755 000

mot tidligere foreslått kr 120 414 000

335

Medieformål:

1

Driftsutgifter

55 704 000

mot tidligere foreslått kr 55 561 000

79

Norsk rikskringkasting AS – NRK

6 527 586 000

mot tidligere foreslått kr 6 584 886 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter

88 928 000

mot tidligere foreslått kr 88 685 000

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter

22 306 000

mot tidligere foreslått kr 22 240 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

481 123 000

mot tidligere foreslått kr 479 519 000

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 61, post 01

2 765 875 000

mot tidligere foreslått kr 2 760 973 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter

248 433 000

mot tidligere foreslått kr 248 045 000

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

4 912 066 000

mot tidligere foreslått kr 4 872 334 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

1

Driftsutgifter

179 972 000

mot tidligere foreslått kr 179 195 000

433

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

138 593 000

mot tidligere foreslått kr 138 083 000

440

Politiet:

1

Driftsutgifter

19 624 092 000

mot tidligere foreslått kr 19 535 578 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

633 778 000

mot tidligere foreslått kr 631 994 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

1 023 388 000

mot tidligere foreslått kr 967 936 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

302 170 000

mot tidligere foreslått kr 300 999 000

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

9 108 000

mot tidligere foreslått kr 9 079 000

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

5 781 000

mot tidligere foreslått kr 5 762 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

927 373 000

mot tidligere foreslått kr 924 603 000

(NY)

60

Refusjoner til kommunene

120 000 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

27 009 000

mot tidligere foreslått kr 26 927 000

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter

47 245 000

mot tidligere foreslått kr 47 123 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

682 922 000

mot tidligere foreslått kr 681 925 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

113 818 000

mot tidligere foreslått kr 113 475 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

344 961 000

mot tidligere foreslått kr 343 768 000

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter

54 502 000

mot tidligere foreslått kr 54 297 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter

17 560 000

mot tidligere foreslått kr 17 500 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

260 816 000

mot tidligere foreslått kr 259 861 000

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter

608 561 000

mot tidligere foreslått kr 608 502 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter

79 235 000

mot tidligere foreslått kr 78 950 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

150 066 000

mot tidligere foreslått kr 149 853 000

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 063 648 000

mot tidligere foreslått kr 1 060 401 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

278 560 000

mot tidligere foreslått kr 277 709 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

415 486 000

mot tidligere foreslått kr 413 942 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

83 215 000

mot tidligere foreslått kr 73 215 000

23

Husleie for fellesarealer m.m.

118 357 000

mot tidligere foreslått kr 122 327 000

502

Tariffavtalte avsetninger:

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

2 000 000

(NY)

70

Kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

33 000 000

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

203 900 000

mot tidligere foreslått kr 195 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

673 110 000

mot tidligere foreslått kr 669 775 000

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

1 895 943 000

mot tidligere foreslått kr 1 889 021 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

1

Driftsutgifter

27 556 000

mot tidligere foreslått kr 27 512 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter

21 362 000

mot tidligere foreslått kr 21 347 000

540

Digitaliseringsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

158 630 000

mot tidligere foreslått kr 158 105 000

542

Internasjonalt samarbeid:

1

Driftsutgifter

4 880 000

mot tidligere foreslått kr 4 858 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter, kan overføres

235 516 000

mot tidligere foreslått kr 234 741 000

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

66 727 000

mot tidligere foreslått kr 66 487 000

546

Personvernnemnda:

1

Driftsutgifter

2 573 000

mot tidligere foreslått kr 2 564 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

32 983 000

mot tidligere foreslått kr 32 869 000

563

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

6 264 000

mot tidligere foreslått kr 6 244 000

571

Rammetilskudd til kommuner:

60

Innbyggertilskudd

139 179 338 000

mot tidligere foreslått kr 134 458 338 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

2 525 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 025 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

37 016 160 000

mot tidligere foreslått kr 36 916 160 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

2 582 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 632 000 000

577

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

8 745 000

mot tidligere foreslått kr 8 739 000

578

Valgdirektoratet:

1

Driftsutgifter

111 322 000

mot tidligere foreslått kr 111 201 000

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

11 801 000

mot tidligere foreslått kr 11 780 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

3 044 608 000

mot tidligere foreslått kr 3 048 808 000

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter

35 964 000

mot tidligere foreslått kr 35 859 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

103 723 000

mot tidligere foreslått kr 103 364 000

595

Statens kartverk:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

917 241 000

mot tidligere foreslått kr 914 320 000

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter

223 104 000

mot tidligere foreslått kr 222 309 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

12 660 872 000

mot tidligere foreslått kr 12 619 970 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

91 320 000

mot tidligere foreslått kr 91 015 000

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter

728 212 000

mot tidligere foreslått kr 725 750 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

309 621 000

mot tidligere foreslått kr 308 600 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.:

1

Driftsutgifter

20 962 000

mot tidligere foreslått kr 20 910 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter

240 956 000

mot tidligere foreslått kr 240 073 000

702

Beredskap:

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernsutstyr

1 981 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 100 000 000

704

Norsk helsearkiv:

1

Driftsutgifter

65 216 000

mot tidligere foreslått kr 65 064 000

708

Eldreombud:

1

Driftsutgifter

10 067 000

mot tidligere foreslått kr 10 035 000

709

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter

73 780 000

mot tidligere foreslått kr 73 562 000

712

Bioteknologirådet:

1

Driftsutgifter

12 487 000

mot tidligere foreslått kr 12 432 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

82 760 000

mot tidligere foreslått kr 82 452 000

740

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 323 085 000

mot tidligere foreslått kr 1 311 448 000

741

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

221 951 000

mot tidligere foreslått kr 221 349 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

161 736 000

mot tidligere foreslått kr 161 162 000

744

Direktoratet for e-helse:

1

Driftsutgifter

179 026 000

mot tidligere foreslått kr 178 643 000

745

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter

1 264 811 000

mot tidligere foreslått kr 1 259 971 000

746

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

323 964 000

mot tidligere foreslått kr 322 981 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:

1

Driftsutgifter

111 476 000

mot tidligere foreslått kr 111 181 000

748

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

162 209 000

mot tidligere foreslått kr 161 669 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:

1

Driftsutgifter

40 298 000

mot tidligere foreslått kr 40 174 000

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

290 937 000

mot tidligere foreslått kr 215 937 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

252 241 000

mot tidligere foreslått kr 172 241 000

63

Allmennlegetjenester

874 787 000

mot tidligere foreslått kr 857 787 000

765

Psykisk helse, rus og vold:

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

474 245 000

mot tidligere foreslått kr 469 245 000

73

Utviklingstiltak mv.

177 459 000

mot tidligere foreslått kr 167 459 000

800

Barne- og familiedepartementet:

1

Driftsutgifter

151 613 000

mot tidligere foreslått kr 151 059 000

840

Tiltak mot vold og overgrep:

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1

110 613 000

mot tidligere foreslått kr 108 813 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

361 195 000

mot tidligere foreslått kr 359 875 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71

516 597 000

mot tidligere foreslått kr 506 597 000

62

Utvikling i kommunene

119 159 000

mot tidligere foreslått kr 112 159 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

74 278 000

mot tidligere foreslått kr 67 278 000

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter, kan overføres

10 636 000

mot tidligere foreslått kr 10 605 000

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

22 455 000

mot tidligere foreslått kr 22 377 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter

235 548 000

mot tidligere foreslått kr 234 765 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

3 990 228 000

mot tidligere foreslått kr 3 960 974 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

119 878 000

mot tidligere foreslått kr 118 693 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten:

1

Driftsutgifter

595 086 000

mot tidligere foreslått kr 592 934 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

(NY)

71

Tilskudd til Reisegarantifondet

104 000 000

868

Forbrukertilsynet:

1

Driftsutgifter

104 541 000

mot tidligere foreslått kr 104 370 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

445 358 000

mot tidligere foreslått kr 444 003 000

(NY)

25

Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv.

50 000 000

(NY)

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

480 000 000

(NY)

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer

300 000 000

(NY)

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning

5 000 000 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

123 865 000

mot tidligere foreslått kr 123 550 000

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter

54 125 000

mot tidligere foreslått kr 54 000 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter

396 915 000

mot tidligere foreslått kr 395 700 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter

190 065 000

mot tidligere foreslått kr 189 400 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

60 210 000

mot tidligere foreslått kr 60 000 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering:

1

Driftsutgifter

44 745 000

mot tidligere foreslått kr 44 600 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

441 745 000

mot tidligere foreslått kr 440 400 000

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

121 250 000

mot tidligere foreslått kr 120 800 000

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter

34 785 000

mot tidligere foreslått kr 34 690 000

915

Regelrådet:

1

Driftsutgifter

11 135 000

mot tidligere foreslått kr 11 100 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

458 425 000

mot tidligere foreslått kr 457 000 000

923

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

605 205 000

mot tidligere foreslått kr 603 600 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

180 415 000

mot tidligere foreslått kr 179 900 000

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

279 741 000

mot tidligere foreslått kr 278 721 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

8 130 000

mot tidligere foreslått kr 8 100 000

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

164 141 000

mot tidligere foreslått kr 163 588 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

1 371 136 000

mot tidligere foreslått kr 1 366 485 000

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter

240 904 000

mot tidligere foreslått kr 240 203 000

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

191 238 000

mot tidligere foreslått kr 190 600 000

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

1 690 000 000

mot tidligere foreslått kr 690 000 000

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter

255 300 000

mot tidligere foreslått kr 254 500 000

1314

Statens havarikommisjon:

1

Driftsutgifter

88 260 000

mot tidligere foreslått kr 88 000 000

1320

Statens vegvesen:

1

Driftsutgifter

3 932 500 000

mot tidligere foreslått kr 3 924 500 000

1323

Vegtilsynet:

1

Driftsutgifter

19 360 000

mot tidligere foreslått kr 19 300 000

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter

368 500 000

mot tidligere foreslått kr 367 500 000

1354

Statens jernbanetilsyn:

1

Driftsutgifter

96 850 000

mot tidligere foreslått kr 96 600 000

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 882 760 000

mot tidligere foreslått kr 1 878 200 000

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

294 801 000

mot tidligere foreslått kr 293 936 000

1411

Artsdatabanken:

1

Driftsutgifter

32 748 000

mot tidligere foreslått kr 32 639 000

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

720 447 000

mot tidligere foreslått kr 717 944 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:

1

Driftsutgifter

28 828 000

mot tidligere foreslått kr 28 772 000

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter

146 336 000

mot tidligere foreslått kr 145 828 000

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

241 349 000

mot tidligere foreslått kr 240 809 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

99 322 000

mot tidligere foreslått kr 99 075 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

418 088 000

mot tidligere foreslått kr 416 600 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter

425 798 000

mot tidligere foreslått kr 424 342 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:

1

Driftsutgifter

842 913 000

mot tidligere foreslått kr 840 184 000

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter

1 594 827 000

mot tidligere foreslått kr 1 589 675 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

7 072 098 000

mot tidligere foreslått kr 7 104 910 000

1619

Skatteklagenemnda:

1

Driftsutgifter

71 285 000

mot tidligere foreslått kr 70 966 000

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

612 428 000

mot tidligere foreslått kr 610 266 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

28 990 000 000

mot tidligere foreslått kr 29 000 000 000

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

880 729 000

mot tidligere foreslått kr 878 085 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan overføres

4 856 033 000

mot tidligere foreslått kr 4 849 692 000

1720

Forsvaret:

1

Driftsutgifter

30 680 287 000

mot tidligere foreslått kr 30 604 510 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

2 374 842 000

mot tidligere foreslått kr 2 365 616 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 820 354 000

mot tidligere foreslått kr 1 814 461 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

822 847 000

mot tidligere foreslått kr 822 712 000

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter

192 337 000

mot tidligere foreslått kr 191 626 000

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

310 400 000

mot tidligere foreslått kr 309 500 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

609 500 000

mot tidligere foreslått kr 607 500 000

26

Driftsutgifter, Reguleringsmyndigheten for energi

62 300 000

mot tidligere foreslått kr 62 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

4 643 232 000

mot tidligere foreslått kr 5 200 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter

400 095 000

mot tidligere foreslått kr 398 943 000

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter

362 431 000

mot tidligere foreslått kr 361 232 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon – prosjekter, fond

757 600 000

mot tidligere foreslått kr 507 600 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

485 300 000

mot tidligere foreslått kr 1 165 300 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

51

Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

6 500 000

mot tidligere foreslått kr 5 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

19 086 000 000

mot tidligere foreslått kr 18 386 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger:

(NY)

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning

100 000 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

40 565 000 000

mot tidligere foreslått kr 39 640 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 575 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 500 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 445 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 250 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

71

Psykologhjelp

354 300 000

mot tidligere foreslått kr 345 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 317 674 000

mot tidligere foreslått kr 1 364 674 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler

11 141 000 000

mot tidligere foreslått kr 11 031 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

72

Egenandelstak

6 756 170 000

mot tidligere foreslått kr 6 636 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

475 000 000

mot tidligere foreslått kr 472 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 410 825 000

mot tidligere foreslått kr 5 358 225 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 223 300 000

mot tidligere foreslått kr 1 155 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

73

Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

127 000 000

mot tidligere foreslått kr 30 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt mv.

68 620 000 000

mot tidligere foreslått kr 68 500 000 000

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

107 460 000 000

mot tidligere foreslått kr 107 270 000 000

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

68 000 000 000

mot tidligere foreslått kr 67 900 000 000

78

Kildeskatt på royaltybetalinger

5 000 000

mot tidligere foreslått kr 200 000 000

79

Kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske eiendeler

200 000 000

mot tidligere foreslått kr 5 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift

325 830 000 000

mot tidligere foreslått kr 321 300 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft

11 402 000 000

mot tidligere foreslått kr 11 400 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift

8 672 000 000

mot tidligere foreslått kr 8 670 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift

1 515 000 000

mot tidligere foreslått kr 1 600 000 000

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

70

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

242 923 000

mot tidligere foreslått kr 242 148 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet:

74

Sektoravgifter Kystverket

798 915 000

mot tidligere foreslått kr 796 700 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

453 256 000

mot tidligere foreslått kr 451 800 000

5700

Folketrygdens inntekter:

72

Arbeidsgiveravgift

203 390 000 000

mot tidligere foreslått kr 203 000 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet

383 057 658 000

mot tidligere foreslått kr 371 194 304 000

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

II

Garantifullmakter

 • 1. Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) fullmakt til å gi tilsagn om garantier for re-forsikring av kredittforsikringer frem til 30. juni 2021, hvor garantiene samlet kan dekke risiko for tap innenfor ordningens ramme på 20 mrd. kroner.

 • 2. Stortinget samtykker i at det kan gis tilsagn om garantier frem til 30. juni 2021 for lån innenfor rammen på 6 000 mill. kroner til flyselskaper med norsk driftstillatelse (AOC), og innenfor vilkår som settes av Nærings- og fiskeridepartementet. Garantiene skal ha maksimal løpetid på tre år.

Andre fullmakter

III

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021:

 • 1. kan avvikle eierskapet i Aker Kværner Holding AS ved at statens aksjer i Aker Kværner Holding AS (30 pst.) overføres til Aker Kværner Holding AS i bytte mot 30 pst. av Aker Kværner Holding AS’ aksjer i hvert av porteføljeselskapene Aker Solutions ASA/Kværner ASA, Akastor ASA, Aker Carbon Capture AS og Aker Offshore Wind Holding AS. Alle aksjer skal overføres fri for heftelser og ellers «som de er». Staten vil ved avviklingen også motta et kontantvederlag tilsvarende 30 pst. av netto kontanter i Aker Kværner Holding.

 • 2. gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:

  • a. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis.

  • b. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

  • c. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis.

  • d. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.

  • e. redusere eierskapet i Aker Solutions ASA/Kværner ASA helt eller delvis.

  • f. redusere eierskapet i Akastor ASA helt eller delvis.

  • g. redusere eierskapet i Aker Carbon Capture AS helt eller delvis.

  • h. redusere eierskapet i Aker Offshore Wind Holding AS helt eller delvis.

Til forsiden