Prop. 101 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet (redusert kostnadsramme for anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. )

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

Justis- og beredskapsdepartementet etablerte høsten 2007 NAWSARH- prosjektet1, for å legge til rette for, og eventuelt gjennomføre, en anskaffelse av ny redningshelikopterkapasitet til erstatning for dagens Sea King redningshelikoptre.

Stortinget vedtok i behandlingen av Prop. 146 S (2010–2011) Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013 – 2020, jf. Innst. 82 S (2011–2012), den 6. desember 2011 følgende:

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet kan:
  1. innenfor en kostnadsramme på 16 800 mill. kroner:

    1. inngå kontrakt om anskaffelse av inntil 16 redningshelikoptre i klassen 10-20 tonn med tilhørende reservedeler, utstyrs- og treningspakker til Fastlands-Norge for planlagt innfasing i perioden 2016–2020. Kontrakten skal også omfatte en opsjon på ytterligere inntil seks redningshelikoptre av samme type.

    2. gjennomføre infrastrukturtiltak, herunder bygningsmessige tilpasninger til valgt helikoptertype ved flere baser, samt tilpasning av landingsmulighetene ved sykehus som benyttes av dagens redningshelikoptre.

  2. inngå kontrakt om langsiktig vedlikeholds- og logistikkavtale til understøttelse av helikoptrenes drift innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.

  3. innenfor en samlet ramme på 1 300 mill. kroner inngå kontrakt om en tjenesteleveranse for Svalbard av to store redningshelikoptre tilsvarende dagens Super Puma med tjenestestart 1. april 2014 og med varighet på seks år og opsjon på ytterligere fire år.

For det videre arbeidet ble det ellers lagt til grunn at Forsvaret fortsatt skal være operatør, ha systemansvar og være ansvarlig for daglig drift også for de nye redningshelikoptrene.

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for prosjektet, men arbeidet skjer i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet gjennom deltagelse fra Forsvaret, Forsvarsbygg og spesialisthelsetjenesten ved Luftambulansetjenesten ANS, de regionale helseforetakene og Sykehusbygg HF. I NAWSARH-prosjektet er det trukket inn flyteknisk, flyoperativ, juridisk og finansiell kompetanse fra ledende fagmiljøer.

Anskaffelsesprosessen for nye redningshelikoptre ble igangsatt høsten 2011 med prekvalifisering av tilbydere, og sommeren 2012 ble konkurransedokumentene frigjort. De prekvalifiserte tilbyderne leverte sine bud 18. desember 2012. I henhold til prosjektets anskaffelsesstrategi ble det oppnådd god konkurranse mellom de fire kandidatene AgustaWestland, Eurocopter, NHIndustries og Sikorsky. Kriteriet for valg av fremtidens redningshelikopter var «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.». Det ble foretatt en avveining av flere forhold, som ytelse, risiko, drifts- og leveransepålitelighet og pris.

19. desember 2013 ble det inngått kontrakt med selskapet AgustaWestland Ltd. om kjøp av 16 nye redningshelikoptre av typen AW1012, med tilhørende utstyr, reservedeler, treningsmedia og kursopplegg. Avtalen omfatter også en driftskontrakt med varighet på 15 år fra innfasing av nytt materiell på den siste av de seks basene.

Det ble i 2011 gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet i samsvar med Finansdepartementets retningslinjer. Resultatene fra denne kvalitetssikringen ligger til grunn for gjeldende kostnadsramme. I Justis- og beredskapsdepartementets nysalderingsproposisjon 2013, Prop. 13 S (2013–2014), framgår det at «Justis- og beredskapsdepartementet vil utarbeide forslag til ny styrings- og kostnadsramme som skal gjennom ei ekstern kvalitetssikring (KS2) som må bli forenkla av den grunn at det føreligg ein undertegnet kontrakt. Regjeringa vil koma attende til Stortinget med forslag om redusert kostnadsramme i lys av ny informasjon etter gjennomført konkurranse.» En revidert, forenklet KS2 er gjennomført i 2014 på grunnlag av ny informasjon etter kontraktsinngåelse. Den reviderte kvalitetssikringen av redningshelikopteranskaffelsen er gjennomført av Metier AS (heretter ekstern kvalitetssikrer). Resultatene fra den den reviderte KS2-gjennomgangen ligger til grunn for den anbefalte, reduserte styrings- og kostnadsrammen for redningshelikopterprosjektet. Justis- og beredskapsdepartementet finner ut fra denne grunnlag for å justere budsjettanslaget for 2015.

Fotnoter

1.

NAWSARH står for Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter.

2.

Kontrakten har en opsjon på anskaffelse av ytterligere inntil seks helikoptre, jf. Prop. 146 S (2010–2011).