Prop. 102 L (2018–2019)

Endringer i postloven (antall omdelingsdager)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 7 første ledd nummer 3

Med formuleringen annenhver dag, mandag til fredag i en to-ukers syklus menes at omdeling av post skal skje annenhver dag i en to-ukers syklus, det vil si mandag, onsdag og fredag den ene uken og tirsdag og torsdag den andre uken. På denne måten kan samme postbud dekke to ruter ved å alternere mellom rutene. Bestemmelsen åpner for at det er leveringspliktig tilbyder som ut fra operasjonelle hensyn deler inn rutene og avgjør hvilke ruter som skal betjenes på hvilke dager. Grunnen til dette er at det vil være nødvendig med tilpasninger i rutestrukturen etter hvert som postmengden fortsetter å falle.

Til § 7 nytt annet ledd

Bestemmelsens annet ledd, annet og tredje punktum foreslås endret slik at vedtaks- og forskriftskompetansen gir hjemmel til å iverksette ulike kompenserende tiltak, ikke bare lørdagsdistribusjon av aviser i abonnement. For å få en helhetlig systematikk i annet ledd, foreslås dette leddet omstrukturert. Dette medfører at det som tidligere er sagt om annet ledd i det vesentlige videreføres, herunder at myndigheten på generelt grunnlag kan stille nærmere krav til de leveringspliktige tjenestene i forskrift eller enkeltvedtak. Slike krav kan, som i dagens bestemmelse, blant annet omfatte krav til service og kvalitet, antall, geografisk plassering av og tilgjengelighet til ekspedisjonssteder og innsamlingspostkasser. Det kan videre gis forskrift eller fattes enkeltvedtak om nærmere krav til innholdet i de leveringspliktige tjenestene. Eksempelvis vil det kunne stilles krav til fremsendingstider, ettersending, retur og oppbevaring av postsendinger. Hjemmelen gir også kompetanse til å kunne gi forskrift om det nærmere innholdet og begrensninger i den vederlagsfrie formidlingen av postsendinger til og fra blinde, svaksynte, krigsfanger og sivilt internerte. Opplistingen er ikke uttømmende.

Annet ledd annet punktum er nytt og åpner for at myndigheten skal kunne innføre kompenserende tiltak, både i forskrift og gjennom enkeltvedtak. Kompenserende tiltak vil kunne iverksettes der den generelle leveringsplikten etter § 7 første ledd etter en totalvurdering ikke gir et hensiktsmessig posttilbud.

Det følger av annet ledd tredje punktum hva som kan være kompenserende tiltak. Det åpnes for at ordningen med utlevering av aviser i abonnement på lørdager til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon kan videreføres som et kompenserende tiltak. Dette vil blant annet kunne innebære en videreføring av dagens ordning med statlig kjøp av lørdagsdistribusjon på steder i landet der det ikke finnes et konkurrerende avisbudnett, det vil si for tiden hele eller deler av ca. 1 400 postnummer, noe som utgjør ca. 15 prosent av alle aviser i abonnement.

Tredje punktum hjemler også at myndigheten kan pålegge leveringspliktig tilbyder å tilby leie av postbokser innenfor dekningsområdet til alle faste ekspedisjonssteder til alle postmottakere som måtte ønske å leie en postboks for å kunne motta postsendinger fem dager i uken. Forslaget presiserer også en plikt for leveringspliktig tilbyder til daglig utlevering av postsendinger mandag til fredag. Det vil med andre ord ikke være tilstrekkelig å samle sammen posten for deretter å utlevere den i postboksanleggene annenhver dag. Posten skal leveres fem dager i uken i postboksene. Tilbudet vil blant annet sikre at regionalt og lokalt innleverte aviser vil kunne hentes av postmottakere på utgivelsesdagen og at brev fremdeles kan ha to dagers normal fremsendingstid.

Det er en forutsetning at prisene for bruken av postboks skal være overkommelige. I postloven § 10 fremgår det at myndigheten kan pålegge leveringspliktig tilbyder å tilby leveringspliktig tjeneste til overkommelig pris. Dette medfører at dersom prisene blir for høye, så kan Posten pålegges prisforpliktelser etter § 10. I den grad det ikke er plass eller det på annen måte ikke er hensiktsmessig å opprette et tilbud om leie av postboks ved det faste ekspedisjonsstedet, åpner hjemmelen for at dette kan organiseres som et tilbud innenfor dekningsområdet til det faste ekspedisjonsstedet. Med innenfor dekningsområdet menes det geografiske området som dekkes av de postnumrene som hører til det faste ekspedisjonsstedet. Posten gis gjennom dette fleksibilitet til å møte økt etterspørsel på en økonomisk forsvarlig måte og som ivaretar attraktiviteten til Post i Butikk-konseptet blant gjeldende og potensielle drivere. Dette vil også være i kundenes interesse siden tilbudet skal være kommersielt og at kostnader til utvidelse dermed må gjenspeiles i leieprisene.

Et annet mulig kompenserende tiltak kan være ekstra omdelingsdager i avgrensede geografiske områder eller til avgrensede grupper av postmottakere med særskilte behov. Opplistingen i annet ledd tredje punktum er ikke uttømmende.

I tredje punktum nest siste og siste komma slås det fast at det kan iverksettes kompenserende tiltak i områder og for brukere med særlige behov. Områder med særlige behov kan være områder der det ikke er kommersielle alternativer til leveringspliktig tilbyder, og/eller andre forhold som gjør at området blir spesielt skadelidende ved redusert omdelingshyppighet. Slike kompenserende tiltak kan omfatte flere omdelingsdager eller finansielle støtteordninger. Det kan også etter en konkret vurdering settes krav til flere postboksanlegg enn ett per faste ekspedisjonssted, dersom myndigheten mener at dette er hensiktsmessig.

Brukere med særlige behov kan ha redusert funksjonsevne eller av medisinske årsaker ha ekstraordinært behov for hyppige postleveringer. Etter konkrete vurderinger kan det i slike tilfeller være hensiktsmessig å løse kommunikasjonsbehovet gjennom kompenserende tiltak.

Annet ledd er ikke til hinder for at omfanget av de leveringspliktige tjenestene presiseres gjennom avtale i stedet for at det gis forskrift eller fattes enkeltvedtak.

Til § 8 annet ledd, nytt siste punktum

I § 8 annet ledd gjøres unntak fra blant annet innsamlings- og utleveringsplikten i § 7. Det foreslås at § 8 annet ledd får et nytt siste punktum som avgrenser plikten til daglig innsamling av postsendinger etter § 7 nummer 2. Kravet til fem dagers innsamling av postsendinger skal ikke gjelde der innsamling skjer i forbindelse med utlevering annenhver dag. Dette gjelder de røde innleveringskassene som er plassert ute i postbudrutene. Der vil tømming bare skje i forbindelse med at postbudet utleverer postsendinger.

Det er bare om lag fem prosent av postsendingene som samles inn i røde postkasser, resten innleveres på faste ekspedisjonssteder eller på terminal. De fleste postsendinger som innleveres i røde innleveringskasser, innleveres i kasser som er plassert i tilknytning til et ekspedisjonssted. Disse vil tømmes daglig også etter omleggingen.